OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Huvudregeln när köparen inte är en beskattningsbar person

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här i landet från vilket tjänsten tillhandahålls (5 kap. 6 § första stycket första meningen ML).

Om den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige (5 kap. 6 § första stycket andra meningen ML).

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett fast etableringsställe utomlands (5 kap. 6 § andra stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 45 i mervärdesskattedirektivet.

Vad menas med någon som inte är en beskattningsbar person?

Med någon som inte är en beskattningsbar person avses samtliga personer som inte omfattas av begreppet beskattningsbar person enligt 4 kap. 1 § samt 5 kap. 4 § ML. En annan person än en beskattningsbar person är som regel en slutkonsument, vanligtvis en privatperson. Det kan också vara fråga om en beskattningsbar person som inte agerar i egenskap av en beskattningsbar person.

Säljarens etablering avgör

Syftet med bestämmelsen är att de tjänster som inte omfattas av något särskilt undantag och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person ska vara omsatta på den plats där säljaren är etablerad. I första hand är det där säljaren har sitt säte eller ett fast etableringsställe från vilket tjänsten tillhandahålls. Om något sådant inte finns är det var säljaren är bosatt eller stadigvarande vistas som har betydelse.

Tillhandahålls från

Utgångspunkten är att beskattning sker i det land där säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet.

I det fall säljaren har minst ett fast etableringsställe i ett annat land ska bedömning ske om tjänsten faktiskt tillhandahållits från det fasta etableringsstället. Om så inte är fallet har tjänsten tillhandahållits från det land där sätet finns.

Tillhandahålls från säte eller fast etableringsställe i Sverige

För att beskattning ska ske i Sverige är det alltså av avgörande betydelse att bedöma om tjänsten utifrån normala affärsförhållanden faktiskt tillhandahållits från det fasta etableringsställe som finns i Sverige alternativt att det ekonomiska sätet finns här i landet och tjänsten inte tillhandahållits från ett annat fast etableringsställe. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter beaktas. Uppgifter såsom vilket etableringsställe som ställer ut fakturan eller har hand om betalningen är inte av avgörande betydelse vid denna bedömning (prop. 2009/10:15 s. 85 f.).

Tillhandahålls från ett fast etableringsställe i ett annat land

Om en tjänst tillhandahållits från ett fast etableringsställe i ett annat land ska tjänsten inte anses hänförlig till sätet här i landet. Detta innebär att tjänsten i sådana fall har omsatts utomlands (5 kap. 6 § andra stycket ML).

Tjänster som inte omfattas

De tjänster som omfattas av huvudregeln är de tjänster som inte omfattas av något av de undantag som finns. De tjänster som undantas från denna huvudregel och som ska bedömas enligt en särskild regel är

Exempel om tjänster som omfattas av huvudregeln

Nedan redovisas ett antal tjänster som Skatteverket anser omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

Veterinärtjänster

Beskattningsland för veterinärtjänster anses vara en huvudregeltjänst. Läs mer på sidan Köparen är en beskattningsbar person.

Betäckningstjänster

Beskattningsland för en betäckningstjänst anses vara en huvudregeltjänst. Läs mer på sidan Köparen är en beskattningsbar person.

Idrottstränare

När en tränare tillhandahåller en tjänst direkt till någon som inte är en beskattningsbar person kan tjänsten antingen ses som en idrottslig aktivitet som omfattas av 5 § 11 § ML eller en tjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML. Det avgörande vid bedömningen av att det är en tjänst som omfattas av huvudregeln är att det är en tjänst som är utsträckt i tiden, t.ex. genom ett avtal, eller om den utförs på olika ställen.

En tränare som har kontakt med en elitidrottsman och tränar och följer med idrottsmanen på tävlingar tillhandahåller en tränartjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

Hästtränare m.m.

Den tränartjänst som en hästtränare samt dressyrtränare av hästar och andra djur tillhandahåller någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

Uthyrning av fiskeredskap på turfiskebåtar

Skatteverket anser att uthyrning av fiskeredskap som kan förekomma på en turfiskebåt ska bedömas enligt någon av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 § ML. Betalningen för att få följa med på en turfiskebåt utgör dock ersättning för persontransport. Beskattningsland för persontransporten bedöms enligt 5 kap. 9 § ML.

Begravningstjänster

Tjänster inom ramen för ombesörjande av en begravning ska, om begravningen utgör en enda tjänst, omfattas av huvudregeln (artikel 28 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Fisketurer; mervärdesskatt [1]
  • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1] [2]