OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I ML finns två redovisningsmetoder som kan tilldelas bokföringsskyldiga – faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Här kan du läsa om redovisning av utgående och ingående skatt enligt bokslutsmetoden.

Villkor för att få redovisa enligt bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor.

För att få tillämpa bokslutsmetoden får årsomsättningen inom landet normalt uppgå till högst tre miljoner kronor (13 kap. 8 § första stycket ML).

Företag som omfattas av någon av de särskilda årsredovisningslagarna för finansiella företag eller är ett finansiellt holdingföretag som upprättar koncernredovisning enligt någon av dessa lagar får dock inte använda sig av bokslutsmetoden (13 kap. 8 § tredje stycket ML).

Redovisning av utgående skatt

Vid redovisning enligt bokslutsmetoden redovisas den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken betalning inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo (13 kap. 8 § första stycket ML).

Redovisning av ingående skatt

Den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken kontant betalning görs (13 kap. 18 § ML).

Bokslutsmetoden kan tillämpas även när köparen ska redovisa den utgående skatt. Den ingående skatten ska då redovisas för den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redvisas enligt 13 kap. 8 § ML (13 kap. 18 a § ML).

Redovisning vid beskattningsårets utgång

I mervärdesskattedeklarationen för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret ska redovisning även ske av den utgående skatten på fordringar och den ingående skatten på skulder, som är obetalda vid årets utgång (13 kap. 8 § andra stycket och 18 § ML).

Förenklat bokslut

Den som upprättar ett förenklat bokslut ska tillämpa de principer för fordringar och skulder som framgår av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2006:1 och tillhörande vägledning.

Den som upprättar ett förenklat årsbokslut kan inte tillämpa brytdagsredovisning.

Brytdagsredovisning

Många företag tillämpar en s.k. brytdag för sin fakturaregistrering. Det innebär att fakturor som avser det gamla räkenskapsåret och som utfärdats eller tagits emot senast vid brytdagen tillförs huvdbokföringen.

I samband med årsbokslut ska mervärdesskatt på kundfordringar och leverantörsskulder beaktas. Skatteverket anser dock att mervärdesskatt endast ska redovisas på sådana fordringar och skulder där faktura finns på brytdagen. Se Skatteverket promemoria om redovisning av mervärdesskatt under löpande år och i samband med årsbokslut (RSV 1995-03-02, dnr 283-95/212).

Vid tillämpning av bokslutsmetoden innebär brytdagsredovisning följande. Om en faktura ställs ut eller borde har ställts ut efter räkenskapsårets utgång men före brytdagen ska mervärdesskatten redovisas i den sista redovisningsperioden för det gamla räkenskapsåret. Ställs fakturan däremot ut efter brytdagen, och faktureringen inte borde ha skett dessförinnan, ska mervärdesskatten redovisas under det löpande räkenskapsåret i den redovisningsperiod då företaget får betalt. Detsamma gäller om brytdagsredovisningen inte tillämpas.

Den som upprättar ett förenklat årsbokslut kan inte tillämpa brytdagsredovisning.

Undantag från brytdagsredovisning

De speciella reglerna för redovisning av bygg- och anläggningstjänster har företräde framför brytdagsredovisningen.

Den som upprättar ett förenklat årsbokslut kan inte tillämpa brytdagsredovisning.

Exempel: Brytdagsredovisning

En leverans sker under augusti och säljaren har bokslut per den 31 augusti med brytdag den 15 september och faktura utfärdas i slutet av september. Denna leverans tas inte upp i bokslutet som en utestående fordran med mervärdesskatt. Utgående skatt redovisas inte i deklarationen för augusti utan först när företaget får betalt.

Hantering av obetalda fakturor

De verifikationer som ligger till grund för redovisningen av mervärdesskatt på obetalda fakturor vid beskattningsårets utgång bör märkas eller förvaras särskilt. Det finns annars risk för att de vid betalningen blir beskattade eller avdragna dubbelt.

Exempel: Redovisning av mervärdesskatt

Vad som ska ingå i mervärdesskattedeklarationen för en viss redovisningsperiod under löpande beskattningsår kan åskådliggöras enligt nedanstående uppställningar.

Redovisning av utgående skatt – löpande beskattningsår

I mervärdesskattedeklarationen för en viss redovisningsperiod under ett löpande beskattningsår ska ingå utgående skatt som gäller

 • kontantbetalningar under perioden
 • betalningar under perioden i form av varor eller tjänster eller på annat sätt
 • under perioden betalda förskott eller a conton för beställda varor eller tjänster
 • en under perioden diskonterad eller överlåten fordran
 • gjorda uttag under perioden
 • särskilda transaktioner för vilka speciella redovisningsregler gäller.

Redovisning av ingående skatt – löpande beskattningsår

I mervärdesskattedeklarationen för en viss redovisningsperiod under ett löpande beskattningsår får avdrag göras för ingående skatt som gäller

 • kontantbetalningar under perioden
 • betalningar på annat sätt under perioden
 • förskott eller a conton för beställda varor eller tjänster, under förutsättning att de har betalts under perioden
 • en inlöst eller omsatt växel
 • särskilda transaktioner för vilka speciella redovisningsregler gäller.

Auktion

Vid försäljning av varor på auktion inträder redovisningsskyldigheten senast vid beskattningsårets utgång om säljaren då har bokfört eller borde ha bokfört auktionsprotokoll eller dylikt.

För auktionsförrättaren inträder på samma sätt redovisningsskyldigheten senast vid beskattningsårets utgång om auktionsprotokoll eller liknande då har sänts eller borde vara sänt till uppdragsgivaren.

Kompletterande information

Redovisningsskyldighet

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m. [1]