OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Normalskattesatsen är 25 procent

Skattesatsen är 25 procent av beskattningsunderlaget på omsättning av alla varor och tjänster förutom de särskilt uppräknade varor och tjänster som omfattas av någon av de lägre skattesatserna (7 kap. 1 § första stycket 1 ML).

Beskattningsunderlaget är ersättningen minus mervärdesskatten. När skattesatsen är 25 procent så innebär det att skatten är 20 procent av totalpriset, ersättningen (7 kap. 2 §).

Om totalpriset är 100 kronor och skattesatsen 25 procent så blir mervärdesskatten 20 kronor och beskattningsunderlaget 80 kronor.

I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelser om vilka skattesatser medlemsländerna får ha (artiklarna 93-105). Normalskattesatsen måste vara minst 15 procent. Medlemsstaterna får dessutom tillämpa en eller två lägre skattesatser, som måste vara minst 5 procent (artikel 96–103). Vilka varor och tjänster som får beskattas med lägre skattesatser finns uppräknat i bilaga III till mervärdesskattedirektivet. De reducerade skattesatserna får inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (artikel 98.2 mervärdesskattedirektivet).

En reducerad skattesats måste tillämpas lika för liknande tillhandahållanden. EU-domstolen har ansett att Tyskland inte hade rätt att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som musikensembler tillhandahåller direkt till allmänheten eller via en konsertarrangör eller på tjänster som solister tillhandahåller direkt till allmänheten, medan grundskattesatsen för mervärdeskatt tillämpas på tjänster som tillhandahålls av solister som arbetar för en musikarrangör (C-109/02, kommissionen mot Tyskland).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-109/02 [1]

EU-författningar

  • Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2015-07-01) [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]