OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Beskattningsunderlaget vid uttag av varor är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnadspriset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå.

Beräkna beskattningsunderlaget

Vid uttag av varor beräknas beskattningsunderlaget med ledning av bestämmelserna i 7 kap. 2 § första stycket och 3 § 2 a ML. Beskattningsunderlaget är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnadspriset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå i beskattningsunderlaget. Bestämmelserna motsvaras av artikel 74 i mervärdesskattedirektivet.

Inköpspris

Om en vara som tas ut från verksamheten har minskat i värde under innehavstiden, uppkommer frågan om vad som är inköpspriset i ML:s mening. Skatteverkets uppfattning är att det är det historiska inköpspriset som ska ligga till grund för uttagsbeskattning, om inte marknadsvärdet understiger detta värde.

Exempel: beräkna beskattningsunderlaget för ett uttag

Beräkningen av värdet som ska vara beskattningsunderlag vid uttag av vara kan belysas med följande exempel.

En tillgång köps till en näringsverksamhet. Inköpspriset är 3 000 kr exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt är 750 kr. Avdrag för ingående skatt görs med 750 kr. Tillgången tas ut ur näringsverksamheten.

Beräkningsalternativ 1

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 5 000 kr, varav mervärdesskatt är 1 000 kr. Beskattningsunderlaget för uttaget är 3 000 kr, d.v.s. det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 750 kr.

Beräkningsalternativ 2

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 2 000 kr, varav mervärdesskatt är 400 kr. Beskattningsunderlaget för uttaget är 1 600 kr eftersom marknadsvärdet är lägre än det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 400 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]