OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Beskattningsunderlaget vid uttag av varor är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnadspriset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå.

Information om när reglerna om uttagsbeskattning aktualiseras finns på sidan om uttagsbeskattning av varor.

Inköps- eller självkostnadspriset bestämmer beskattnings­underlaget

Vid uttag av varor beräknas beskattnings­underlaget med ledning av bestämmelserna i 7 kap. 2 § första stycket och 3 § 2 a ML. Beskattningsunderlaget är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnads­priset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå i beskattnings­underlaget. Bestämmelserna motsvaras av artikel 74 i mervärdesskatte­direktivet.

Inköpspris

Om en vara som tas ut från verksamheten har minskat i värde under innehavstiden, uppkommer frågan om vad som är inköpspriset i ML:s mening. Skatteverkets uppfattning är att det är det historiska inköpspriset som ska ligga till grund för uttagsbeskattning, om inte marknadsvärdet understiger detta värde (C-63/96 Skripalle och förenade målen C-322/99 och C-323/99, Fischer och Brandenstein, punkt 84 m.fl.).

Exempel: beräkna beskattnings­underlaget för ett uttag

Beräkningen av värdet som ska vara beskattnings­underlag vid uttag av vara kan belysas med följande exempel.

En tillgång köps in till en ekonomisk verksamhet. Inköpspriset är 3 000 kr exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt är 750 kr. Avdrag för ingående skatt görs med 750 kr. Tillgången tas sedan ut ur verksamheten.

Beräkningsalternativ 1

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 5 000 kr, varav mervärdesskatt är 1 000 kr. Beskattningsunderlaget för uttaget är 3 000 kr, d.v.s. det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 750 kr.

Beräkningsalternativ 2

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 2 000 kr, varav mervärdesskatt är 400 kr. Beskattningsunderlaget för uttaget är 1 600 kr eftersom marknadsvärdet är lägre än det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 400 kr.

Nytt: 2022-03-07

Exempel: livsmedelsdonationer för att undvika matsvinn

En handlare köper in ett livsmedel och gör avdrag för ingående skatt. Varan förblir osåld. Handlaren avser att kassera varan eftersom datumet är nära sista förbrukningsdag. För att undvika matsvinn donerar handlaren i stället varan till en hjälporganisation.

Vid uttagstillfället är marknadsvärdet för varan 0 kr. Beskattnings­underlaget för uttaget är därmed också 0 kr. Handlaren ska därför inte redovisa någon utgående skatt på uttaget.

Självkostnadspris

Om det saknas inköpspris vid uttag av varor ska självkostnads­priset användas vid beräkning av beskattnings­underlaget.

Med självkostnad avses summan av ett företags alla beräknade kostnader för en vara såsom tillverknings­kostnaden plus försäljnings- och administrations­kostnader. I självkostnaden för uttaget kan även ingå underordnade kostnader för tillgodogörandet, överlåtelsen eller överförandet av varan. Se prop. 2002/03:5 s. 54.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-322/99 [1]
  • EU-dom C-63/96 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. [1]