OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

De som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag får göra ett särskilt avdrag från egenavgifterna om de bedriver sin verksamhet i ett stödområde.

Vilka får göra avdraget?

Den som bedriver enskild näringsverksamhet och den som är delägare i handelsbolag får göra ett särskilt avdrag från egenavgifterna. Syftet med avgiftslättnaden är att den ska stimulera småföretagandet samt att bidra till en god service i de delar av landet som har de största geografiska lägesnackdelarna med bl.a. långa avstånd, liten hemmamarknad, sämre tillgång till service, låg befolkningstäthet och ogynnsamma klimatförhållanden (prop. 2001/02:45 s. 36). Bestämmelserna om avdraget finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), i fortsättningen kallad stödområdeslagen.

Ett villkor för rätt till avdraget är att näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftställe i stödområdet.

Verksamheter som inte ger rätt till avdrag

Inkomster från all näringsverksamhet utom några särskilt angivna ger rätt till det särskilda avdraget (4 § stödområdeslagen). Avdrag får inte göras för följande verksamheter:

  • Fiske
  • Vattenbruk
  • Jordbruk
  • Transport

Skälet till undantagen är att de avser verksamheter som omfattas av särskilda stödbestämmelser inom EU och att avdraget från egenavgifterna endast är tillåtet som ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse enligt EU-reglerna.

Hur beräknas avdraget?

Vid beräkning av egenavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften får näringsidkaren göra ett avdrag från egenavgifterna med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får dock vara högst 18 000 kr. När avdraget görs får det inte medföra att de sammanlagda egenavgifterna blir lägre än ålderspensionsavgiften på 10,21 procent (6 § stödområdeslagen). Därför får de som bara betalar ålderspensionsavgiften på grund av uttag av hel ålderspension eller efter fyllda 65 år inte göra avdraget (2 § andra stycket stödområdeslagen). Även unga, de som vid årets ingång inte fyllt 26 år och därför betalar en reducerad egenavgift, påverkas av begränsningen (3 kap. 15 a § SAL).

Exempel: Särskilt avdrag för den under 26 år

Lisa, 25 år är egenföretagare i Östersund. Hennes avgiftsunderlag för egenavgifter är 150 000 kr. Hon betalar egenavgifter för 2014 med 14,89 % eller med 22 235 kr. Det särskilda avdraget får uppgå till 10 % av underlaget, dvs. 15 000 kr. Den sammanlagda egenavgiften skulle då bli 7 335 kr. Eftersom det är lägre än ålderspensionsavgiften, 15 315 kr (150 000 x 10,21 %), begränsas Lisas särskilda avdrag till 7 020 kr (22 235-15 315).

Begränsningsregel för handelsbolag

Det finns en särskild begränsningsregel för delägare i handelsbolag. Den säger att det sammanlagda avdraget för samtliga delägare i bolaget inte får vara högre än 85 200 kr per år. Avdraget ska fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem (6 § tredje stycket stödområdeslagen). Beloppet 85 200 kr motsvarar det högsta särskilda avdrag som en arbetsgivare får göra från arbetsgivaravgifterna under ett år (12 x 7 100).

Avdrag från både arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För en egenföretagare som har anställda kan det bli aktuellt med särskilda avdrag från såväl arbetsgivar- som egenavgifterna. Även här finns en begränsningsregel som anger att de sammanlagda avdraget inte får vara högre än 85 200 kr per år (6 a § stödområdeslagen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. [1]