OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2018.

Skatteplikt

Skatt ska betalas på den termiska effekten i en kärnkraftsreaktor. Med termisk effekt avses kärnkraftsreaktorns värmeproduktionsförmåga (1 § LSTK).

Skattesats och beräkning av skatten

För varje kalendermånad är skatten 12 648 kr per megawatt av den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den högsta tillåtna termiska effekten inte har fastställts, får Skatteverket beräkna effekten efter en jämförelse med reaktorer för vilka en sådan effekt har fastställts (2 § andra stycket LSTK).

Om skattskyldigheten har upphört före slutet på en kalendermånad bör skatten för månaden beräknas genom en proportionering mellan antalet kalenderdygn under vilket tillstånd har funnits och antalet kalenderdygn den aktuella månaden (prop. 1999/2000:105 s. 107).

Vem är skattskyldig?

Den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor är skattskyldig (3 § LSTK).

Skattskyldighetens inträde och upphörande

Skatt ska betalas för varje kalendermånad som det finns tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller återkallats före slutet på en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid denna tidpunkt (2 § första stycket LSTK).

Eftersom skatten ska proportioneras om ett tillstånd har löpt ut eller återkallats före slutet på en kalendermånad är det tidpunkten för tillståndets utgång eller återkallande som är avgörande för skattskyldighetens upphörande, inte utgången av kalendermånaden (jfr prop. 1999/2000:105 s. 71 och 107).

Avdrag vid driftavbrott

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn, får avdrag göras med 415 kr per megawatt av den termiska effekten för det antal kalenderdygn som överstiger 90 (5 § LSTK).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor [1] [2]