OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Det är fordonets ägare som är skattskyldig för fordonsskatt. Här kan du läsa om vem som anses vara ägare i en rad speciella fall.

Fordonets ägare är skattskyldig

Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad som ägare i vägtrafikregistret (2 kap. 4 § VSL).

Med den som bör vara antecknad som ägare avses både en ägare till ett fordon som inte är registrerat men borde vara det och en ny ägare som ännu inte hunnit bli antecknad i vägtrafikregistret (prop. 1987/88:159 s 48).

När fordonet ägs av flera ägare

I det fall ett fordon civilrättsligt ägs av flera personer, är det den som är antecknad i vägtrafikregistret som anses som ägare och är skattskyldig för fordonet.

När fordonets ägare är under 18 år

Om ett fordon ägs av en person som inte har fyllt 18 år anses hans eller hennes förmyndare som ägare och är därmed skattskyldig för fordonet.

Förmyndaren anses inte som ägare och skattskyldig för fordonet om den minderårige har förarbehörighet för fordonet eller när det gäller släpfordon, om den minderårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordon (4 a § LVTR).

När fordonet innehas med förbehåll om återtaganderätt

Den som har köpt ett fordon på kreditköp med förbehåll om återtaganderätt anses vara ägare till fordonet, och är därmed skattskyldig för fordonet (4 § LVTR).

När fordonet är leasat

Den som leasar ett fordon, och därmed har rätt att använda fordonet under en bestämd tid om minst ett år, anses som ägare och är därmed skattskyldig för fordonet (4 § LVTR).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:558) om vägtrafikregister [1] [2] [3]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1]

Propositioner

  • Proposition 1987/88:159 s. 48 om ny vägtrafikskattelagstiftning [1]

Referenser inom fordonsskatt