OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2018.

Kraftverken inom elproduktionsenheterna delas in i två huvudgrupper: vattenkraftverk och värmekraftverk. Här får du en kort sammanfattning av vilka typer av värmekraftverk det finns samt nyheter inför den allmänna fastighetstaxeringen 2013. Här kan du också läsa om vad som ska ingå i en taxeringsenhet när det gäller värmekraftverken och om vad som ska utgöra en värderingsenhet.

Vilka typer av värmekraftverk finns det?

I gruppen värmekraftverk ingår följande typer av värmekraftverk:

  • kärnkraftverk
  • kraftvärmeverk
  • vindkraftverk
  • kondenskraftverk.

(15 kap. 1 § FTL)

Nytt 2013 om gastrubiner och kondenskraftverk

Nytt från och med den allmänna fastighetstaxeringen 2013 är att gasturbiner anses vara specialbyggnad (distributionsbyggnad) enligt 2 kap. 2 § FTL. Skälet är att gasturbiner som enbart producerar el i stort sett anses ingå i Svenska Kraftnäts effektreserv.

Kondenskraftverk tillhör värmekraftverken, men eftersom kondenskraftverken mestadels fungerar som reservaggregat eller helt har tagits ur drift ska något värde inte bestämmas för dessa (7 kap. 16 § FTL). De ska dock även fortsättningsvis tillhöra värmekraftverken.

Elproduktionsenhet är en typ av taxeringsenhet

En elproduktionsenhet avseende ett värmekraftverk ska utgöras av kraftverksbyggnader, mark och markanläggningar som är belägna i anslutning till dessa och som hör till elproduktionsverksamheten (4 kap. 5 § FTL).

Läs om de grundläggande reglerna för taxeringen av vattenkraftverken som även gäller för värmekraftverken. Reglerna beskriver indelningen i taxeringsenheter och värderingsenheter samt definitionen av kraftverksbyggnad. Där anges också vad som avses med mark: tomtmark, övrig mark, fallrätt och markanläggning som ingår i en elproduktionsenhet (15 kap. FTL).

En elproduktionsenhet avseende värmekraftverk får enligt begränsningsregeln i 4 kap. 10 § FTL inte innehålla mer än ett av de skilda slagen av sådana kraftverk. Dessa utgör även skilda klasser av värdefaktorn typ av värmekraftverk, enligt 15 kap. 12 § FTL. Läs mer om värdefaktorerna.

Dela in bostadsbyggnad, transformator och lagerbyggnad till kraftvärmeverk i taxeringsenheter

En bostadsbyggnad för t.ex. driftpersonal och en tomt till en sådan byggnad räknas inte som elproduktionsenhet med värmekraftverk utan utgör en särskild taxeringsenhet.

En transformator och kopplingsstationer som tillhör kraftdistributionsnätet räknas inte som elproduktionsenhet utan som specialbyggnad och är dämed en specialenhet (2 kap. 2 § och 4 kap. 5 § FTL). Motsvarande gäller mark och rättigheter som hör till en sådan anläggning.

En lagerbyggnad för bränsle, som till övervägande del används för värmekraftverk, bör anses ingå i samma taxeringsenhet som kraftverket, även om den inte ligger i direkt anslutning till verket (SKV A 2012:09).

Egendom som ska värderas för sig utgör en värderingsenhet

Egendom som ska värderas för sig ska utgöra en värderingsenhet (6 kap. 1 § FTL).

Huvudregeln är att varje byggnad och varje tomt utgör en värderingsenhet. För värmekraftverken finns en särskild indelningsregel som förtydligar huvudregeln. Denna regel gäller

  • kärnkraftverk
  • kraftvärmeverk
  • kondenskraftverk
  • vindkraftverk (värmekraftverk).

Regeln innebär att för varje aggregat som producerar elkraft så bildas en värderingsenhet som avser byggnad. Mark och markanläggningar som tillhör ett värmekraftverk ska utgöra en värderingsenhet (6 kap. 14 § FTL). För varje sådan värderingsenhet ska ett riktvärde bestämmas.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering [1]

Lagar & förordningar