OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om vad återbetalning av ingående skatt innebär, dvs. skillnaden mellan avdragsrätt och återbetalningsrätt.

Avdragsrätt eller återbetalning?

Den som inte är skattskyldig till mervärdesskatt har inte rätt till avdrag för ingående skatt i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. ML. Istället kan den som bedriver en verksamhet i vilken omsättningen inte medför skattskyldighet i vissa fall ha rätt till återbetalning av ingående skatt. Det gäller bl.a. exportföretag och företag som har omsättning som är s.k. kvalificerat undantagen från skatteplikt.

Även den som redovisar mervärdesskatt enligt lag om särskilda ordningar för omsättning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till privatpersoner i Sverige, har återbetalningsrätt i stället för rätt till avdrag för ingående skatt (8 kap. 1 a § första stycket och 10 kap. 4 a § första stycket ML).

Även utländska beskattningsbara personer som är etablerade inom EU och som redovisar mervärdesskatt enligt motsvarande bestämmelser om särskilda ordningar i ett annat EU-land, har återbetalningsrätt i stället för rätt till avdrag för ingående skatt. Det gäller dock inte för den som är eller ska vara registrerad i Sverige för annan verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen (8 kap. 1 a § andra stycket och 10 kap. 4 a § andra stycket ML)

Skatteverket kan även besluta att den som påbörjat en verksamhet ska ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan omsättning förekommit, s.k. uppbyggnadsskede (10 kap. 9 § ML).

Ingående skatt för den som på detta sätt är återbetalningsberättigad redovisas i mervärdesskattedeklarationen på samma sätt som gäller för avdrag.

Unionsinterna förvärv

Den som beskattas i Sverige för unionsinternt förvärv har också rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt på förvärvet i den omfattning som framgår av 8 kap. ML. Den ingående skatten uppgår i detta fall till ett belopp motsvarande den utgående skatt som ska redovisas med anledning av förvärvet (8 kap. 2 § andra stycket ML).

Mervärdesskattedirektivet

Motsvarigheten till ML:s bestämmelser om rätt till avdrag eller återbetalning vid unionsinterna förvärv finns i artikel 168 c i mervärdesskattedirektivet.

I artiklarna 169−171 finns mervärdesskattedirektivets övriga bestämmelser om återbetalning.

Utländska företagare och organisationer m.fl.

Rätt till återbetalning av ingående skatt kan under vissa förutsättningar finnas även för utländska företagare, hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl.

EU:s bestämmelser om återbetalning i dessa fall finns i rådets direktiv 2008/9/EG och rådets trettonde direktiv (86/560/EEG) samt i artikel 146.1c, 151.1a, 170 och 171 i mervärdesskattedirektivet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat [1]
  • Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6]