OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om hur ett ansökningsförfarande går till när den utländska beskattningsbara personen är etablerad i ett annat EU-land.

Ansökan

En utländsk beskattningsbar person som är etablerad inom EU ska ansöka om återbetalning genom att lämna en elektronisk ansökan till den behöriga myndigheten i det EU-land där etableringen finns (etableringsmedlemsstaten).

Kravet för att få ansöka genom den elektroniska portalen är att den utländska beskattningsbara personen inte har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under återbetalningsperioden. Det finns dock tre situationer då ansökan ska ske genom den elektroniska portalen trots att varor eller tjänster omsatts i Sverige. Den första situationen avser tillhandahållande av vissa särskilt angivna transporttjänster och stödtjänster till dessa som är undantagna från skatteplikt enligt ML. Den andra situationen avser omsättning av varor och tjänster till en köpare som är skattskyldig för omsättningen, s.k. omvänd skattskyldighet. Den tredje situationen avser tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster om mervärdesskatt redovisas enligt den särskilda unionsordningen i ett annat EU land (19 kap. 1 § ML).

En utländsk beskattningsbar person som vill ansöka om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1 § ML, men som under återbetalningsperioden har omsatt varor eller tjänster som inte omfattas av de tre situationerna, ska ansöka om återbetalning i en mervärdesskattedeklaration.

Telekommunikationstjänster m.fl.

Även en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som omsätter telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till privatpersoner i Sverige genom den särskilda ordningen, ska ansöka om återbetalning genom den portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den sökande är etablerad (10 kap. 4 a § andra stycket ML och 19 kap. 30 § andra stycket ML).

Om den utländska beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt för annan verksamhet finns i stället rätt till avdrag.

Tidsfrist

En elektronisk ansökan ska ha kommit in till den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden (19 kap. 8 § ML). En ansökan om återbetalning ska avse en sammanhängande period om minst tre på varandra följande kalendermånader under kalenderåret, dock högst ett helt kalenderår. En ansökan som avser slutet av ett kalenderår får dock omfatta kortare tid än tre månader (19 kap. 6 § ML).

Etableringsstatens kontroll

Den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten ska kontrollera om sökanden är skattskyldig enligt det landets bestämmelser innan ansökan skickas vidare. Ansökan ska skickas vidare på elektronisk väg inom 15 dagar till de behöriga myndigheterna i berörd återbetalande medlemsstat (artikel 48.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri).

Genom att skicka ansökan vidare bekräftar myndigheten i etableringsmedlemsstaten att sökanden är en beskattningsbar person och att det registreringsnummer för mervärdesskatt som denna person har uppgett är giltigt för återbetalningsperioden. Det är tillräckligt att sökanden är skattskyldig till mervärdesskatt i etableringsstaten under någon del av ansökningsperioden.

Ansökans innehåll

En ansökan om återbetalning ska innehålla följande identifikationsuppgifter:

 1. sökandens namn och fullständiga adress
 2. en adress för kontakt på elektronisk väg
 3. sökandens registreringsnummer till mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer
 4. uppgifter om bankkonto för återbetalning, inbegripet IBAN- och BIC-koder
 5. för varje faktura eller importdokument:
  1. varu- eller tjänsteleverantörens namn och fullständiga adress
  2. varu- eller tjänsteleverantörens registreringsnummer till mervärdesskatt
  3. prefixet för Sverige enligt artikel 215 i mervärdesskattedirektivet
  4. fakturans eller importdokumentets datum och nummer.

Under punkt 4 måste uppgifterna för kontohavaren skrivas utan bokstäverna å, ä och ö, för att bli godkända i det elektroniska återbetalningssystemet. Uppgifterna i punkterna 5 b och c ska inte anges om ansökan avser import (6 § MF).

En ansökan om återbetalning ska dessutom innehålla en beskrivning av sökandens affärsverksamhet och uppgift om den återbetalningsperiod ansökan avser. Vidare ska ansökan innehålla en förklaring att sökanden under återbetalningsperioden inte omsatt varor eller tjänster i Sverige. Detta gäller dock inte vissa transporttjänster eller stödtjänster som är undantagna från skatteplikt eller varor och tjänster som köparen är skattskyldig för (19 kap. 2 § ML).

Sökanden behöver inte bifoga några fakturor, men mervärdesskattebelopp och beskattningsunderlag ska anges för varje faktura och importdokument. För varje faktura eller importdokument ska även de förvärvade varorna och tjänsterna beskrivas med följande koder:

 1. bränsle
 2. hyra av transportmedel
 3. utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 eller 2)
 4. vägtullar och vägavgifter
 5. utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik
 6. logi
 7. mat, dryck och restaurangtjänster
 8. inträdesavgifter till mässor och utställningar
 9. utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation
 10. övrigt.

Om sökanden använder kod 10 ska varornas och tjänsternas art anges i text (7 § MF). Uppgifterna kan skrivas på svenska eller engelska.

Om ansökan avser ingående skatt på inköp som omfattas av begränsningar i avdragsrätten, t.ex. hyra av personbil eller utgifter för representation, eller på passageavgiften för den fasta vägförbindelsen över Öresund, ska sökanden lämna ytterligare uppgifter (19 kap. 4 § ML). Även dessa uppgifter ska lämnas i form av särskilda koder (8 § MF).

Om sökandens verksamhet innefattar både en del som medför skattskyldighet och en del som inte medför skattskyldighet, s.k. blandad verksamhet, ska för varje faktura eller importdokument anges den avdragsgilla andelen av den ingående skatten angiven i procent (19 kap. 2 § ML).

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten endast om den innehåller alla de uppgifter som krävs enligt ovan (19 kap. 8 § ML).

Begäran om ytterligare uppgifter

Om Skatteverket anser att ytterligare uppgifter behövs för att

fatta beslut om återbetalning kan sådana uppgifter begäras från

sökanden, den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten eller från någon annan (19 kap. 10 § ML). Skatteverket får även begära in originalet av berörd faktura eller importdokument om verket hyser rimliga tvivel om giltigheten eller riktigheten av en fordran (19 kap 11 § ML). En originalhandling ska senast i samband med att Skatteverket meddelar sökanden sitt beslut återsändas till den som har lämnat in handlingen (9 § MF).

Skatteverkets begäran om ytterligare uppgifter ska göras inom fyra månader från det att ansökan kom in till verket. Uppgifterna som Skatteverket har begärt ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad från den dag mottagaren fick begäran (19 kap 12 § ML). Skatteverket har möjlighet att begära ytterligare uppgifter flera gånger (kompletterande ytterligare uppgifter).

Beslut

Ett beslut avseende en ansökan om återbetalning ska meddelas den sökande senast fyra månader från den dag ansökan kom in till verket om Skatteverket inte begärt in några ytterligare uppgifter (19 kap. 13 § ML).

Om ytterligare uppgifter begärts ska beslutet meddelas sökanden senast två månader från den dag de begärda uppgifterna kom in till Skatteverket. Kommer uppgifterna inte in inom en månad från den dag sökanden fick begäran ska ett beslut meddelas senast två månader från den dag denna tidsfrist löpt ut. När Skatteverket har begärt in ytterligare uppgifter har dock verket alltid minst sex månader på sig för att avgöra ärendet, räknat från den dag som ansökan kom in.

Som ovan nämnts har Skatteverket möjlighet att begära ytterligare uppgifter flera gånger (kompletterande ytterligare uppgifter). Om sådana kompletterande ytterligare uppgifter begärts måste beslut meddelas senast inom åtta månader från den dag ansökan kom in.

Ansökan anses ha avslagits om beslut inte meddelats inom ovanstående tidsfrister (19 kap. 14 § ML).

Utbetalning

Ett belopp som ska återbetalas ska utbetalas senast tio arbetsdagar från den dag tidsfristen för att meddela beslutet löpt ut. Beloppet ska betalas ut i Sverige. Efter begäran kan dock sökanden få beloppet utbetalt i annat EU-land (19 kap. 19 § ML).

Ränta

Sökanden ska få ränta om utbetalningen sker efter den tidpunkt som anges ovan (19 kap. 20 § ML). Ränta ska beräknas fr.o.m. dagen efter den dag då utbetalning skulle ha skett till den dag utbetalning faktiskt görs. Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket SFL (19 kap. 21 § ML).

Om sökanden inte skickat in begärda ytterligare uppgifter eller kompletterande ytterligare uppgifter inom rätt tid förlorar denne dock rätten till ränta.

Korrigering vid blandad verksamhet

Om sökanden har s.k. blandad verksamhet i etableringsmedlems-staten har denne bara rätt till återbetalning för den del av den ingående skatten som skulle ha varit avdragsgill enligt etableringsmedlemsstatens tillämpning av artikel 173 i mervärdesskattedirektivet.

Om den avdragsgilla andelen vid blandad verksamhet preliminärt baseras på föregående års transaktioner och en justering sedan sker när den slutliga andelen för året har bestämts i enlighet med etableringslandets tillämpning av artikel 175 i mervärdesskatte-direktivet, ska sökanden korrigera de belopp som denne har ansökt om återbetalning för eller som redan har återbetalats. Korrigeringen ska göras under kalenderåret efter den ifrågavarande återbetalningsperioden och ska ske i en ansökan om återbetalning. Om någon sådan ansökan inte lämnas under detta kalenderår ska korrigeringen i stället ske genom en särskild anmälan via den elektroniska portalen i etableringsmedlemsstaten (19 kap. 15 § ML).

Återkrav

Om en sökande har fått en återbetalning på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne har fått för mycket. Betalning ska ske senast 30 dagar från den dag Skatteverket meddelat sökanden sitt beslut. Belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får avräknas mot belopp som sökanden är berättigad att återfå enligt en annan ansökan om återbetalning (19 kap. 17 § ML).

Skatteverket får inte vidta åtgärder för att återkräva ett oriktigt återbetalt belopp senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalts ut (19 kap. 18 § ML).

Omprövning

Ett beslut om återbetalning kan omprövas både på den sökandes begäran och på initiativ av Skatteverket. För de utländska beskattningsbara personer som är etablerade inom EU gäller omprövningsreglerna i 66 kap. SFL (20 kap. 2 § ML). Detta innebär bl.a. att sökandens begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår som den ursprungliga ansökan gäller.

Dessa omprövningsregler gäller dock inte om 19 kap. 17 och 18 §§ ML är tillämpliga, d.v.s. vid återkrav från Skatteverket när sökanden har fått återbetalning på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt.

Överklagande

Beslut som avser återbetalning till en utländsk beskattningsbar person som är etablerad inom EU kan överklagas enligt reglerna i 67 kap. SFL (20 kap. 1 § första stycket ML). Överklagandet ska ha kommit in senast sjätte året efter utgången av det kalenderår som ansökan gäller. Besluten får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (14 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar).

Skatteverket handlägger utländska beskattningsbara personers ansökningar om återbetalning av ingående skatt på utlands-skattekontoret Malmö och utlandsskattekontoret Stockholm. Besluten får därmed överklagas till förvaltningsrätten i Malmö respektive förvaltningsrätten i Stockholm.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1] [2]

Lagar & förordningar