OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här får du reda på vad som ska redovisas i kontrolluppgifter för inkomstslaget tjänst, d.v.s. olika ersättningar och förmåner.

Innehållsförteckning

Kontant ersättning

När kontrolluppgift för kontant ersättning ska lämnas ska följande uppgifter ingå (15 kap. 9 § SFL):

 • Värdet av den ersättning som getts ut.
 • Den tid ersättningen gäller om den endast avser del av året.
 • Sjöinkomst redovisas på en särskild inkomstblankett där det framgår antalet dagar, vilket fartyg och i vilket fartygsområde tjänstgöringen ägt rum. Fartygets område, närfart eller fjärfart, framgår av Skatteverkets föreskrifter om klassificering av fartyg.
 • Om ersättningen ges ut på grund av tjänsteförsäkring eller avtal om tjänstepension.
 • Arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. om ett sådant tilldelats.

Uppgift om arbetsställenummer har ingen skatterättslig funktion utan används av Statistiska centralbyrån, SCB, för statistik om sysselsättning. Arbetsgivare som är skyldiga att lämna kontrolluppgift enligt 15 kap. SFL ska i förekommande fall ange aktuellt nummer i kontrolluppgiften för respektive arbetstagare.

Om ett engångsbelopp har getts ut för en personskada ska det på kontrolluppgiften anges om sådan ersättning har getts ut tidigare på grund av samma skada, till vilket belopp och vilket utbetalningsår (15 kap 9 § andra stycket SFL).

När det gäller kontrolluppgifter som avser ersättningar som inte ska inkomstbeskattas, men som är avgiftspliktiga enligt socialavgiftslagen, ska värdet på en sådan ersättning anges särskilt (15 kap. 9 § tredje stycket SFL). Detta gäller bland annat vid socialavgiftsavtal.

Om arbetsgivaren betalat ut traktamente eller bilersättning när skatteavdrag inte ska göras ska detta endast redovisas med en kryssmarkering på kontrolluppgiften.

Om arbetsgivaren har betalat ut traktamente eller bilersättning, för vilka skatteavdrag inte ska göras därför att utgiften får dras av utan någon beloppsmässig begränsning, fullgörs uppgiftsskyldigheten av förenklingsskäl enbart med en kryssmarkering (15 kap. 10 § SFL). Detta gäller ersättning för sådana utgifter som avses i 12 kap. 2 § första och andra stycket IL (resor i tjänsten) och för vilka skatteavdrag inte ska göras enligt 10 kap. 3 § första stycket 9 och 10 § SFL (ökade levnadskostnader och reseersättning).

Om arbetsgivaren vid tjänsteresor stått för utgifter för logi och utgifter för resor som skett med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, dvs. utlägg för hotell, flyg, buss och taxi etc. ska även det anges med en kryssmarkering i kontrolluppgiften (15 kap. 10 § SFL).

Med utlägg avses att den anställde tillfälligt lagt ut pengar för arbetsgivarens räkning. Det ska då finnas ett kvitto som uppfyller bokföringslagens krav på hur en verifikation ska vara utformad. Detta ska sparas av arbetsgivaren som underlag för bokföringen. Kontrolluppgift ska, om utbetalt belopp överstiger aktuellt gränsvärde, lämnas även om den som utfört arbetet inte fått någon lön utan endast fått kostnadsersättning som ska kryssmarkeras i kontrolluppgiften. Detta kan till exempel bli aktuellt vid ideellt arbete.

En anställd som upplåter en privatbostad eller en bostad med hyresrätt till sin arbetsgivare ska beskattas i inkomstslaget kapital för hyresersättningen, men ersättningen ska trots detta i vissa fall redovisas på kontrolluppgiften. Det gäller ersättning för upplåtelse av bostad, garage, mark etc. Kontrolluppgift ska lämnas av den som utöver ersättning för arbete även har gett ut ersättning eller förmån på grund av upplåtelse av bostad till samma mottagare, och lämnas för den som utöver ersättning för arbete har tagit emot ersättning eller förmån för upplåtelsen (22 kap. 4 § SFL). Kontrolluppgiftsskyldigheten gäller bara om utbetalaren har gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen för arbete.

Förmån

När kontrolluppgift för förmån ska lämnas ska följande uppgifter ingå (15 kap. 9 § SFL):

 • Värdet av de förmåner som getts ut.
 • Den tid förmånen hänför sig till om den endast avser del av året.
 • Sjöinkomst redovisas på särskild inkomstblankett, där det framgår antalet dagar, vilket fartyg och i vilket fartygsområde tjänstgöringen ägt rum. Fartygets område, närfart eller fjärfart, framgår av Skatteverkets föreskrifter om klassificering av fartyg.
 • Om förmånsvärdet för bil, kost eller bostad har justerats av Skatteverket ska detta anges i kontrolluppgiften.
 • Arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. om ett sådant tilldelats.

Vid bilförmån ska även följande uppgifter lämnas (5 kap. 2 § SFF):

 • bilmodell
 • nedsättning av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen
 • nedsättning av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt punkt 2
 • värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § IL
 • antalet kilometer tjänstekörning som ersättningen för kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbilen avser.

Förmån av fri parkering för privat bil ska redovisas i kontrolluppgiften med värdet av förmånen och en särskild kryssmarkering.

Förmån av hushållsarbete (67 kap IL) ska redovisas både som skattepliktigt förmånsvärde och som underlag för den anställdes skattereduktion. Om den anställde av sin nettolön betalat hela eller del av förmånens värde ska förmånsvärdet reduceras med betalat belopp (22 kap. 13 § SFL).

Om förmånen avser bostad som är belägen på en småhusenhet ska detta anges med kryss på kontrolluppgiften (5 kap. 3 § SFF). Detta gäller inte vid förmån av semesterbostad.

Uppgift om det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån ska lämnas i kontrolluppgiften (5 kap. 1 § punkten 2 SFF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m. [1] [2]
 • Lag (2012:832 ) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]