OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är i princip skyldigt att besluta i enlighet med skatteförfattningarna, men har fått rätt att avstå från att rätta små fel i en inkomstdeklaration

Vad är små fel?

Det ankommer på Skatteverket att inför varje års beskattning bestämma vilka nivåer som ska tillämpas. Några officiella anvisningar med tillämplig ambitionsnivå publiceras inte.

Varför behöver små fel inte rättas?

Skatteverket får avstå från att rätta små fel i deklarationerna (56 kap. 5 § SFL).

Skatteverket hanterar deklarationerna för alla som är skyldiga att deklarera sina inkomster i Sverige. I deklarationerna redovisas såväl enkla inkomstförhållanden som komplicerade.

Möjligheten att avstå från mindre avvikelser från deklarationerna infördes 1979 och kommenterades av departementschefen i förarbetena till lagstiftningen.

Syftet med lagändringen var att Skatteverket ska undvika bagatelländringar vid beskattningen och i stället satsa sina resurser på att upptäcka fall av väsentliga skatteundandraganden. Som en grundläggande princip skulle Skatteverket endast avstå från rättelser av bagatellbelopp om man kunde frigöra resurser för kontroll av frågor av större betydelse för resultatet av granskningen. Man skulle skilja på klara fall som var enkla att rätta och fall som krävde mer utredningsresurser. För den enkla sortens fel som exempelvis summeringsfel skulle gränsen för att kunna låta bli att rätta ligga på 100 kr. För fall som krävde en viss utredning t.ex. av ett avdragsyrkande skulle gränsen kunna ligga på 500 kr (prop.1978/79:181).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1978/79:181 om lokala organ i kommunerna [1]