OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vid beskattning enligt SINK tas särskild inkomstskatt ut med 20 % förutom för sjöinkomst där skattesatsen är 15 %. Skatten är en definitiv skatt.

Ingen skyldighet att lämna inkomstdeklaration

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att det inte finns någon skyldighet att lämna en inkomstdeklaration.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En person som omfattas av bestämmelserna i SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

Pågående process i HFD

HFD har meddelat ett prövningstillstånd i frågan om det av EU-rätten följer att skattereduktion för underskott av kapital ska beaktas vid beräkningen av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (HFD, protokoll 2013-02-07, mål nr 4651-12). HFD har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen (mål nr C-632/13).

Skattesatser

Särskild inkomstskatt tas ut med 20 % av den skattepliktiga inkomsten (7 § SINK).

Lägre skattesats för sjöinkomst

För skattepliktig sjöinkomst är skattesatsen i stället 15 % (7 § SINK). Observera att om en utomlands bosatt sjöman uppbär annan inkomst än sjöinkomst, t.ex. sjukpenning, så beskattas den med 20 %.

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ändra beräkningen av skatteavdraget eller ta ut skatt med en annan procentsats än ovannämnda finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster