OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vid beskattning enligt SINK tas särskild inkomstskatt ut med 20 % förutom för sjöinkomst där skattesatsen är 15 %. Skatten är en definitiv skatt.

Ingen skyldighet att lämna inkomstdeklaration

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att det inte finns någon skyldighet att lämna en inkomstdeklaration.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En person som omfattas av bestämmelserna i SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

Pågående process i HFD

HFD har meddelat ett prövningstillstånd i frågan om det av EU-rätten följer att skattereduktion för underskott av kapital ska beaktas vid beräkningen av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (HFD, protokoll 2013-02-07, mål nr 4651-12). HFD har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen (mål nr C-632/13).

Nytt: 2015-12-17

EU-domstolen har funnit att SINK, med den möjlighet som finns att i stället låta sig beskattas enligt IL, är förenlig med EU-rätten så länge det faktiska skatteuttaget enligt SINK (numera 20 procent) är lägre än skatteuttaget enligt IL med beaktande av avdrag för kostnader.

Skatteverket har kommenterat rättsfallet och konstaterar att även om dom i målet i HFD måste avvaktas får det genom EU-domstolens förhandsavgörande anses klarlagt att SINK i dess nuvarande utformning, med en möjlighet att i stället låtas sig beskattas enligt IL, är förenlig med EU-rätten. Att välja att låta sig beskattas enligt SINK innebär att man inte har rätt till avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Detta utgör dock inte diskriminering i strid med artikel 21 FEUF så länge det faktiska skatteuttaget inte är högre än det enligt IL. Valmöjligheten, att i stället låta sig beskattas enligt IL, är inte diskriminerande i sig eftersom SINK totalt sett är mer fördelaktig för de skattskyldiga (Skatteverkets kommentar till EUD 2015-11-19, mål nr C-632/13).

Skattesatser

Särskild inkomstskatt tas ut med 20 % av den skattepliktiga inkomsten (7 § SINK).

Lägre skattesats för sjöinkomst

För skattepliktig sjöinkomst är skattesatsen i stället 15 % (7 § SINK). Observera att om en utomlands bosatt sjöman uppbär annan inkomst än sjöinkomst, t.ex. sjukpenning, så beskattas den med 20 %.

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ändra beräkningen av skatteavdraget eller ta ut skatt med en annan procentsats än ovannämnda finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Rättsfallskommentarer

  • EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster