OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Ett föreläggande är en formell begäran att lämna in uppgifter. Man är då tvungen att följa en sådan begäran. Föreläggande kan förenas med vite.

Vem får förelägga?

Skatteverket och taxeringskonsulenter för fastighetstaxering får förelägga. Taxeringskonsulenter får däremot inte förelägga någon att lämna fastighetsdeklaration (18 kap. 22 § FTL).

Allmän eller förenklad fastighetsdeklaration

Skatteverket kan förelägga fastighetsägaren att lämna in en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration som inte har kommit in i rätt tid. Verket kan också förelägga fastighetsägaren att komplettera eller korrigera uppgifter i deklarationen (18 kap. 14 § första stycket FTL). Fastighetsägaren kan också bli förelagd att lämna in handlingar för kontroll av sin egen fastighetsdeklaration (18 kap. 7 § FTL). Lagtexten nämner som exempel

  • köpeavtal
  • skogsbruksplan eller annan uppskattningshandling som avser skog på fastigheten
  • byggnadsritningar.

Skatteverket kan också förelägga försäkringsbolag som lämnar brandförsäkring av byggnader, att lämna uppgifter om byggnadens försäkringsvärde (18 kap 12 § FTL).

Den som är förelagd att lämna en deklaration eller en annan uppgift till sin taxering ska göra det inom den tid som anges i föreläggandet. Han eller hon behöver inte lämna deklarationen eller uppgiften tidigare än den skulle ha lämnats utan att han eller hon blivit förelagd (18 kap. 15 § FTL).

Särskild fastighetsdeklaration

Den person som äger en fastighet vid årets ingång ska lämna en särskild deklaration om han eller hon blir förelagd att göra så (26 kap. 2 § första stycket FTL).

Har man blivit förelagd att lämna en deklaration ska man lämna den tillsammans med övriga handlingar som hör till deklarationen till Skatteverket eller till den som har förelagt. Den senaste tid man ska lämna deklarationen får inte vara tidigare än tio dagar efter det att man har tagit emot föreläggandet. Det får heller inte vara tidigare än den 15 februari taxeringsåret (26 kap. 2 § andra stycket FTL). Den normala svarstiden för att lämna in sin deklaration bör ändå vara 14 dagar. Det ansåg Fastighetstaxeringskommittén och departementschefen i förarbetena till lagstiftningen (prop. 1981/82:19 s 56).

Förutsättningarna för att förelägga fastighetsägaren att lämna särskild fastighetsdeklaration är

  • om man kan anta att det vid årets ingång funnits sådant förhållande som enligt 16 kap. FTL ska innebära ny taxering
  • om fastighetsägaren har begärt en ny taxering enligt 16 kap. 4 eller 5 § FTL utan att han eller hon lämnat in en särskild fastighetsdeklaration.

Om det är uppenbart att man inte behöver någon deklaration för taxeringen behöver man inte förelägga fastighetsägaren (26 kap. 2 § tredje stycket FTL).

Den som förelägger ska tala om av vilken anledning man förelägger någon att lämna särskild fastighetsdeklaration (26 kap. 3 § första stycket FTL).

Föreläggande med vite

Skatteverket får förelägga med vite. Skatteverket får däremot inte förelägga fastighetsägaren med vite att lämna in handlingar för kontroll av sin egen fastighetsdeklaration (18 kap. 24 § FTL).

Den som har blivit förelagd med vite kan få betala ett angivet belopp om han eller hon inte följer föreläggandet. Skatteverket kan då begära hos domstolen att den ska utdöma vitet.

Den som blivit förelagd med vite kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten (21 kap. 2 § FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1981/82:19 om särskild fastighetstaxering, m.m. [1]