OBS: Detta är utgåva 2015.8. Visa senaste utgåvan.

Meny

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

Från skatteplikt undantas omsättning av dentaltekniska produkter och tjänster avseende sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker (3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet. Enligt direktivets lydelse undantas tandteknikers tillhandahållande av tjänster inom ramen för deras yrkesutövning samt leveranser av tandproteser av tandläkare och tandtekniker.

Från och med den 1 januari 2015 har undantaget i ML ändrats så att det ska överensstämma med artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet. Numera är därför en förutsättning för undantaget att de dentaltekniska produkterna eller tjänsterna avseende sådana produkter tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker (3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML).

Med dentaltekniska produkter avses exempelvis tandbryggor och proteser. Undantaget gäller såväl omsättning, unionsinternt förvärv som import av dentaltekniska produkter eller tjänster avseende sådana produkter när produkterna eller tjänsterna tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker (jfr EU-domstolens dom i de förenade målen C-144/13, C-154/13 och C-160/13, VDP Dental Laboratory).

Skatteverket anser att titankomponenter som används i käkkirurgi inte är sådana dentaltekniska produkter som undantas från skatteplikt enligt ML. Med hänsyn till förarbetena och syftet med lagstiftningen får dentaltekniska produkter anses vara en sådan produkt som avpassats för en viss patient av en tandtekniker efter direktiv från en tandläkare eller motsvarande (Skatteverkets ställningstagande Dentaltekniska produkter).

Rättsfall: Leverans av tandproteser av någon som inte är tandläkare

Enligt EU-domstolen gäller inte undantaget i artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet leveranser av tandproteser av en mellanhand som inte är tandläkare eller tandtekniker. Enligt domstolen framgår det klart av ordalydelsen i artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet att inte alla leveranser av tandproteser är undantagna från skatteplikt utan endast leveranser från de specifikt angivna yrkesgrupperna, d.v.s. tandläkare och tandtekniker. Vad gäller tjänster av tandtekniker ansåg domstolen att undantaget är tillämpligt på all verksamhet som sker inom ramen för dennes yrkesutövning (C-401/05, VDP Dental Laboratory).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-144/13, C-154/13 och C-160/13 [1]
  • EU-dom C-401/05 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Dentaltekniska produkter [1]