OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Undantaget från skatteplikt gäller för tandläkares eller tandteknikers omsättning av dentaltekniska produkter samt tjänster på dessa. Med dentaltekniska produkter avses exempelvis tandbryggor och proteser.

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

Från skatteplikt undantas omsättning av dentaltekniska produkter och tjänster avseende sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker (3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet.

Vad menas med dentaltekniska produkter?

Med dentaltekniska produkter avses exempelvis tandbryggor och proteser. Undantaget gäller såväl omsättning, unionsinternt förvärv som import av dentaltekniska produkter eller tjänster avseende sådana produkter när produkterna eller tjänsterna tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker (jfr EU-domstolens dom i de förenade målen C-144/13, C-154/13 och C-160/13, VDP Dental Laboratory).

Skatteverket anser att titankomponenter som är avsedda att användas i käkkirurgi men som levereras i olika längder och som ännu inte avpassats till en viss patient inte är sådana dentaltekniska produkter som undantas från skatteplikt enligt ML. Med hänsyn till förarbetena och syftet med lagstiftningen får dentaltekniska produkter anses vara en sådan produkt som avpassats för en viss patient av en tandtekniker efter direktiv från en tandläkare eller motsvarande (prop. 1973:163 s. 122 f. och s. 132).

Apnéskena omfattas inte av begreppet dentaltekniska produkter. Högsta förvalningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked, där Skatterättsnämnden ansåg att en apnéskena inte kunde omfattas av begreppet dentaltekniska produkter. Syftet med en apnéskena är inte att komma tillrätta med några tandproblem som patienten har utan den syftar till att åstadkomma en utvidgning av luftvägarna och därigenom förhindra snarkningar eller andningsuppehåll under sömnen (HFD 2015 ref. 34).

Produkten eller tjänsten ska tillhandahållas av en tandläkare eller tandtekniker

För att omfattas av undantaget ska den dentaltekniska produkten eller tjänsten tillhandahållas av någon av de specifikt angivna yrkesgrupperna, d.v.s. tandläkare och tandtekniker. Enligt EU-domstolen gäller inte undantaget i artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet leveranser av tandproteser av en mellanman som inte är tandläkare eller tandtekniker. Vad gäller tjänster av tandtekniker får undantaget anses tillämpligt på all verksamhet som sker inom ramen för denna yrkesutövning (C-401/05, VDP Dental Laboratory).

Det är inte något krav att tandteknikern måste vara delaktig i den fysiska tillverkningen av produkten. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att ett bolag kan ses som tandtekniker enligt ML eftersom det har anställda tandtekniker som tar aktiv del i hela den process som leder fram till den slutliga dentalprodukten. Tandteknikerna tillverkar inte de individuellt anpassade dentaltekniska produkterna men bistår vid frågor om design, materialval och andra tekniska frågeställningar. De arbetar också med uppföljning, support och problemlösning utifrån de individuella behov som uppstår när förhållandena i munhålan förändras. Enligt Skatterättsnämnden finns det inte något krav på att tandteknikerna måste vara delaktiga i den fysiska tillverkningen av produkten, varken i ML eller i mervärdesskattedirektivet (SRN 2015-05-20, dnr 32-14/I). I ett annat förhandsbesked har Skatterättsnämnden ansett att ett företag är att betrakta som tandtekniker/tandläkare då det har tandtekniker/tandläkare som tar aktiv del, vilket kräver särskild kompetens, i hela den process som leder fram till den slutliga fysiska produkten (SRN 2022-08-18, dnr 25-21/I). Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning i båda förhandsbeskeden.

En tandläkares undersökning och utprovning av apnéskena kan omfattas av från skatteplikt undantagen sjukvård. Se Exempel: tillhandahållande av sjukvård från flera – undantag från skatteplikt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-144/13, C-154/13 och C-160/13 [1]
  • EU-dom C-401/05 [1]
  • HFD 2015 ref. 34 [1]
  • SRN dnr 25-21/I [1]
  • SRN dnr 32-14/I [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1973:163 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m. [1]