OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund kan välja att använda olika normgivning när de ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Vad föreningen får använda beror på dess storlek samt om den frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna. Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida som ”föreningar”.

Vilken normgivning kan föreningar följa?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida alla som ”föreningar”. En förening som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2 § BFL ska antingen avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. På vilket sätt en förening ska avsluta sin löpande bokföring beror på föreningens storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning föreningen kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprättas vid räkenskapsårets utgång.

Översikt av normgivningen

Bilden nedan visar schematiskt vilken normgivning som en förening kan använda.

Förenklat årsbokslut upprättat enligt BFNAR 2010:1 (K1)

Årsbokslut upprättat enligt BFNAR 2000:2, 2002:8-11

Årsredov-isning upprättad enligt BFNAR 2000:2, 2002:8-11

Årsredov-isning upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredo-visning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR 2) (K4)

Mindre företag

 • Omsättning < 3 miljoner kr

x

x

x

X

 • Omsättning > 3 miljoner kr

x

x

X

Större företag

X

Företag som med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL tillämpar internationell normgivning

X

Föreningar som är mindre företag

En förening som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 BFL). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen även använda de internationella redovisningsreglerna.

Mindre föreningar med omsättning som överstiger tre miljoner kronor

En förening som är ett mindre företag och vars omsättning överstiger 3 miljoner kronor ska upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL).

Föreningen kan välja att tillämpa BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1) när årsbokslutet upprättas. Det allmänna rådet innebär att föreningen för varje område använder antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Det finns även allmänna råd som är inriktade på speciella redovisningsfrågor som förekommer i ideella föreningar och registrerade trossamfund och som föreningen ska tillämpa:

 • BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund
 • BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. ska redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund
 • BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund
 • BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.

Det finns ännu inget förenklingsregelverk inom BFN:s K-regelverk för hur ett årsbokslut ska upprättas för en mindre förening.

Valfritt att upprätta en årsredovisning

En förening kan frivilligt välja att upprätta en årsredovisning trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Föreningen kan välja mellan två alternativa regelverk när årsredovisningen upprättas:

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (punkt 1.3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).
 • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1).

Om föreningen väljer att tillämpa BFNAR 2000:2 ska föreningen för varje område använda antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5). Föreningen ska då även välja att tillämpa de allmänna råden som är speciellt inriktade på frågor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8-2002:11).

Det finns ännu inget förenklingsregelverk inom BFN:s K-regelverk för hur mindre föreningar ska upprätta sin årsredovisning (K2 årsredovisning).

Mindre föreningar med omsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor

En förening som är ett mindre företag och vars omsättning högst uppgår till 3 miljoner kronor kan upprätta ett årsbokslut i förenklad form vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL). När föreningen upprättar ett förenklat årsbokslut kan endast det allmänna rådet BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut användas (punkt 1.1). Det allmänna rådet får inte användas om föreningen är moderföretag i en koncern. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet.

Valfritt att upprätta ett årsbokslut

En förening med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan frivilligt välja att upprätta ett årsbokslut trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Föreningen kan då tillämpa BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1) vid upprättandet av årsbokslutet. Det allmänna rådet innebär att föreningen för varje område använder antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Föreningen ska även tillämpa allmänna råd som är inriktade på de speciella redovisningsfrågor som förekommer i föreningar (BFNAR 2002:8-2002:11).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

En förening som har en omsättning som uppgår till högst 3 miljoner kronor kan även frivilligt välja att upprätta en årsredovisning trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta sin löpande bokföring med ett förenklat årsbokslut. Föreningen kan välja mellan två alternativa regelverk när årsredovisningen upprättas:

Om föreningen väljer att tillämpa BFNAR 2000:2 ska föreningen för varje område använda antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5). Föreningen ska då även tillämpa de allmänna råden som är speciellt inriktade på frågor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8-2002:11).

Det finns ännu inget förenklingsregelverk inom BFN:s K-regelverk för hur mindre föreningar ska upprätta sin årsredovisning.

Föreningar som är större företag

En förening ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när årsredovisningen upprättas (punkt 1.3). Regeln gäller föreningar som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

 • föreningen är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
 • föreningen är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4). Det allmänna rådet är huvudregelverk för företag som ska upprätta sin årsredovisning. Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall med särskilda regler för den juridiska personen.

Om föreningen är ett moderföretag i en koncern kan också internationella redovisningsregler användas, se nedan.

Föreningar som följer internationella redovisningsregler

En förening omfattas inte av IAS-förordningen. Om föreningen är ett större företag och därmed ska upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL och föreningen dessutom är ett moderföretag i en koncern, så kan föreningen – med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL – frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

En förening som valt att upprätta en koncernredovisning genom att tillämpa de internationella redovisningsreglerna får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL (BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering). Föreningen ska i så fall tillämpa RFR 2 Redovisning i juridisk person (punkt 2).

Offentliggöra årsredovisningen

En förening som enligt 6 kap. 1 § BFL är skyldig att upprätta en årsredovisning, d.v.s. som räknas som ett större företag, offentliggör årsredovisningen genom att skicka in den till Bolagsverket inom 6 månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). Föreningen ska skicka in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Andra föreningar offentliggör sin årsredovisning genom att hålla handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade senast från 6 månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL).

Riktlinjer från branschorganisationer

För den ideella sektorn finns flera branschorganisationer som ger ut riktlinjer för årsredovisning respektive årsbokslut.

Svenska kyrkan

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan står det att samtliga församlingar och stift, oavsett storlek, ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning med kassaflödesanalys (47 kap. 9 § respektive 49 kap. 8 § kyrkoordningen). Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED) ger årligen ut en branschanpassad årsredovisningsmall för att stötta samtliga församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan när de upprättar sina årsredovisningar.

Idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram Idrottens BAS-kontoplan som är godkänd som branschkontoplan av BAS-kontogruppen. Kontoplanen har tagits fram för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring och upprättande av årsbokslut och årsredovisningar. ”Idrottens redovisning” är därutöver ett dokument som innehåller förslag på hur man ställer upp ett förenklat årsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Dokumenten finns på RF:s webbplats.

Även vissa specialförbund har tagit fram mallar för kontoplaner och hur årsredovisningen ska upprättas, t.ex. finns Svenska fotbollförbundets anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier. Dokumenten finns på Fotbollsförbundets webbplats.

Insamlingsorganisationer

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) ger ut Styrande riktlinjer för årsredovisning. Riktlinjerna har till syfte att skapa enhetlighet i årsredovisningar upprättade av olika insamlingsorganisationer. Riktlinjerna publiceras på FRII:s webbplats.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden [1] [2] [3] [4] [5]
 • BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund [1]
 • BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ [1]
 • BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund [1]
 • BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund [1]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1]
 • Fotbollsförbundets webbplats [1]
 • Frivilligorganisationernas insamlingsråd [1]
 • Riksidrottsförbundets webbplats [1]