OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Kreditinstitut och värdepappersbolag är bokföringsskyldiga och ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.

Bokföringsskyldighet

Kreditinstitut och värdepappersbolag är bokföringsskyldiga enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL.

För banker och hypoteksinstitut ska räkenskapsåret motsvaras av kalenderåret (1 kap. 7 § ÅRKL). Övriga kreditinstitut kan ha ett räkenskapsår som antingen följer kalenderåret eller något av de tillåtna brutna räkenskapsåren (3 kap. 1 § BFL).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Företag som omfattas av ÅRKL ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 4 BFL). Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i ÅRKL och föreskrifter från Finansinspektionen.

Offentliggöra årsredovisningen

Banker och hypoteksinstitut ska lämna in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda (8 kap. 5 § ÅRKL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 5a § ÅRKL). Övriga företag som omfattas av ÅRKL offentliggör årsredovisningen i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. ÅRL (8 kap. 1 § ÅRKL).

Kreditmarknadsföreningar

Kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag (8 kap. 1 § andra stycket 1 ÅRKL). Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § första stycket 1 ÅRL). För medlemsbanker gäller att handlingarna ska ha inkommit till Bolagsverket inom en månad från fastställelsebeslutet (8 kap. 3 § första stycket 2 ÅRL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 3a § ÅRL).

Föreskrifter från Finansinspektionen

FI har med stöd av 1 kap. 5 § ÅRKL utfärdat föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Föreskrifterna ska tillämpas av kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter enligt ÅRKL.

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. IFRS är internationella redovisningsstandarder, godkända av EU, som ska tillämpas om de är förenliga med ÅRKL och föreskrifterna. De internationella standarderna behöver inte tillämpas om kreditinstituten och värdepappersbolagen i stället tillämpar motsvarande regler i RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]