OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

I många företag är försäljning av varor den stora intäktsposten. När intäkten ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer.

K1: förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska redovisa en intäkt vid försäljning av varor eller tjänster enligt punkt 7.1 i BFNAR 2006:1. Om den enskilde näringsidkaren tillämpar kontantmetoden är intäkt från försäljning av varor eller tjänster summan av

 • sådana inbetalningar som företaget fått med anledning av försäljningsinkomster
 • skillnaden mellan företagets fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på kunder med anledning av att det fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat försäljningsinkomster
 • skillnaden mellan företagets skulder, exklusive mervärdesskatt, till kunder för förskott enligt punkt 6.72 vid räkenskapsårets ingång och utgång.

Företag som löpande bokför enligt faktureringsmetoden utgår från fakturerad försäljning vid beräkning av årets intäkt. Intäkten justeras i de fall det finns förskott från kund som överstiger 5 000 kronor om förskottet bokförts som försäljning. Dessutom ska justering ske med sådana fordringar som borde ha fakturerats.

För de ideella föreningar och registrerade trossamfund m.fl. som upprättar förenklat årsbokslut är motsvarande punkt 7.8 i BFNAR 2010:1.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag ska redovisa en inkomst som en intäkt om förutsättningarna i BFNAR 2008:1 punkt 6.4 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.5 är uppfyllda. Ett av kriterierna är att väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått från säljaren till köparen. I de allmänna råden framgår när väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen i olika situationer (BFNAR 2008:1 punkt 6.5 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.6).

Situation

Väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen

Varan hämtas av köparen

När varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

När varan överlämnas till fraktföretaget

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

Efter utförd installation

Varor som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband

När företaget utfört samtliga delleveranser

Varor som levereras genom delleveranser om

 • varorna i en delleverans saknar funktionellt samband med varor i en annan leverans
 • företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade varan

Efter varje utförd delleverans

En fastighet som är omsättningstillgång

Normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

På kontraktsdagen

Övriga villkor i BFNAR 2008:1 punkt 6.4 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.5 ska också vara uppfyllda, d.v.s. att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Genom att svara på ett antal frågor kan ett företag få hjälp med att avgöra när väsentliga risker och förmåner övergår från säljare till köpare. I vägledningen till BFNAR 2008:1 respektive 2009:1 ges ett antal exempel på sådana frågor.

 • Vilka relevanta risker (prisfall, förstörelse, sakrättsrisker m.fl.) och förmåner (prisökning, avkastning, nyttjanderätt, förfoganderätt m.fl.) finns det?
 • Vilka av dessa är väsentliga?
 • När har dessa risker och förmåner övergått?

Det kan därutöver vara nödvändigt att närmare granska de faktiska omständigheterna samt analysera avtalsvillkoren och de bestämmelser som gäller för transaktionen.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag ska redovisa en intäkt från försäljning av varor när kriterierna för att redovisa en intäkt i punkt 2.18 är uppfyllda och

 • företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande till köparen
 • företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och inte heller utövar någon reell kontroll över de sålda varorna
 • de utgifter som har uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (BFNAR 2012:1 punkt 23.8).

I vägledningen till det allmänna rådet finns en exemplifiering av i vilka situationer man kan anse att ett företag behåller väsentliga risker och fördelar som är förknippade med ägandet av varan.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa punkterna om försäljning av varor i IAS 18 Intäkter eftersom det inte finns några inskränkningar i RFR 2 i detta avseende.

Intäkter från försäljning av varor ska redovisas när samtliga villkor nedan är uppfyllda (IAS 18 punkt 14):

 • företaget har överförfört de betydande risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen
 • företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna
 • inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
 • det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget
 • de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bedömningen av när ett säljande företag har överfört de betydande risker och förmåner som är förknippade med ägandet till köparen kräver en granskning av de omständigheter enligt vilka transaktionerna genomförts. I de flesta fall sammanfaller överföringen av ägandets risker och förmåner med att den juridiska äganderätten eller med att det fysiska innehavet överförs till köparen. I andra fall sker överföringen av ägandets risker och förmåner vid en annan tidpunkt (IAS 18 punkt 15). Om företaget behåller betydande risker förknippade med ägandet av varan utgör inte transaktionen någon försäljning och därför redovisas ingen intäkt. Ett företag kan behålla en betydande äganderisk på flera sätt, t.ex.

 • när företaget behåller en förpliktelse avseende varans funktion vilket inte omfattas av normala garantivillkor,
 • när intäkten från en försäljning är beroende av köparens intäkt som denne får från sin försäljning av varorna
 • när varorna leverereras för att installeras och installationen utgör en betydande deel av avtalet, vilken inte har slutförts av företaget
 • när köparen har rätt att häva köpet av skäl som är angivna i försäljningsavtalet och företaget har svårt att bedöma sannolikheten för att det ska ske.

Om företaget endast behåller en obetydlig risk av det slag som är förknippat med ägandet av varan utgör transaktionen en försäljning och en intäkt redovisas (IAS 18 punkt 17).

Intäkten redovisas endast när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget. Om osäkerhet uppstår vad avser möjligheten att få betalning för det belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolik som en kostnad och inte som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisades (IAS 18 punkt 18).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Huvudregeln är att ett kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa IAS 18 eller RFR 2 om detta är förenligt med ÅRKL och föreskriften ( FFFS 2008:25).

Ett försäkringsföretag bör som huvudregel tillämpa IAS 18 och RFR 2 (FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2015:12, 2 kap.).

Vilka undantag som medges från ÅRFL och vilka regler i FFFS 2015:12 som företagen ska tillämpa framgår av FFFS 2011:27 (FI:s föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens). Några särskilda undantag beträffande intäkter finns inte.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Övrigt

 • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2]
 • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
 • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
 • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1] [2]
 • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
 • IAS 18 Intäkter [1] [2] [3] [4] [5]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]