OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Företagets bokföring ska kunna presenteras i redovisningsvalutan. Vid transaktioner i en annan valuta än redovisningsvalutan, måste man räkna om till redovisningsvalutan. I normgivningen finns regler för hur man räknar om poster i utländsk valuta.

Årsredovisningslagens bestämmelser

Fordringar och skulder i en annan valuta än redovisningsvalutan får räknas om till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta är i enlighet med god redovisningssed och kraven på rättvisande bild i 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (4 kap. 13 § ÅRL).

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler i K1-regelverken om omräkning av poster i utländsk valuta.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs (BFNAR 2008:1 punkt 14.6 respektive BFNAR 2009:1 punkt 14.7).

Långfristiga och kortfristiga fordringar i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot värderas till terminskursen (BFNAR 2008:1 punkt 11.7 och 13.5 respektive BFNAR 2009:1 punkt 11.7 och 13.5).

Fastställa anskaffningsvärdet för tillgångar förvärvade i utländsk valuta

När man förvärvar följande tillgångar i utländsk valuta ska valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes användas när man fastställer anskaffningsvärdet:

En skuld i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs. Den del av en skuld i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot räknas om till terminskursen (BFNAR 2008:1 punkt 17.8 respektive BFNAR 2009:1 punkt 17.8).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Monetära och icke-monetära poster behandlas på olika sätt i regelverket. Monetära poster är kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att flyta in respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp (BFNAR 2012:1 punkt 30.5). Andra poster är icke-monetära.

Monetära poster

Exempel på monetära poster är

 • banktillgodohavanden
 • kundfordringar
 • leverantörsskulder
 • upplupna intäkter och kostnader.

Även följande poster är i normalfallet monetära poster

 • pensionsavsättningar
 • uppskjuten skatteskuld
 • uppskjuten skattefordran.

Icke-monetära poster

Exempel på icke-monetära tillgångs- och skuldposter är

 • aktier
 • varulager
 • förskott från kunder
 • förutbetalda kostnader
 • fastigheter
 • maskiner
 • inventarier
 • patent
 • varumärken
 • licenser
 • goodwill
 • förutbetalda intäkter.

Monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs (BFNAR 2012:1 punkt 30.3). Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om (BFNAR 2012:1 punkt 30.4). Icke-monetära poster som inte räknas om redovisas till kursen per dagen för affärshändelsen (anskaffningstidpunkten).

Redovisa valutakursdifferens

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster ska redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer (BFNAR 2012:1 punkt 30.6).

Valutakursdifferensen ska redovisas antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen (BFNAR 2012:1 punkt 30.7).

Den del av en realisations- eller omräkningsvinst (eller omräkningsförlust) från en icke-monetär post som är hänförlig till valutakursförändringen, ska redovisas på samma sätt som vinsten eller förlusten (BFNAR 2012:1 punkt 30.8).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser om inget annat anges i RFR 2. Av RFR 2 framgår det att man inte ska tillämpa IAS 21 punkt 19 och 38, som anger att de finansiella rapporterna får presenteras i valfri valuta, samt IAS 21 punkt 21, som anger att transaktioner i utländsk valuta löpande ska redovisas i den funktionella valutan (RFR 2 IAS 21 punkt 2). I övrigt finns det inga andra begränsningar i aktuellt avseende i IAS 21.

Till vilken kurs ska omräkning göras?

Enligt IAS 21 ska man vid varje rapportperiods slut

 • räkna om monetära poster i utländsk valuta till balansdagskursen
 • räkna om icke-monetära poster, som värderas till anskaffningsvärde i en utländsk valuta, till valutakursen vid transaktionstillfället
 • räkna om icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes (IAS 21 punkt 23).

Monetära poster är kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att flyta in respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp (IAS 21 punkt 8).

Balansdagskursen är avistakursen vid rapportperiodens slut (IAS 21 punkt 8).

Redovisa valutakursdifferens

Valutakursdifferens är skillnaden mellan de belopp som framkommer när man räknar om ett givet belopp i en valuta till en annan valuta, och när omräkningarna sker enligt skilda valutakurser (IAS 21 punkt 8). Valutakursdifferenser ska redovisas i resultatet för den period i vilken de uppkommer om differensen har uppkommit när man (IAS 21 punkt 28)

 • reglerar monetära poster
 • räknar om monetära poster till kurser som avviker från de kurser som gällde när posterna räknades om vid det första redovisningstillfället under perioden, eller i tidigare finansiella rapporter.

Om monetära poster blir följden av en transaktion i en utländsk valuta

Om monetära poster blir följden av en transaktion i en utländsk valuta, och växelkursen ändras mellan transaktionstidpunkten och tidpunkten för reglering, uppkommer en valutakursdifferens. Om transaktionen regleras under samma redovisningsperiod som den inträffade, redovisas alla valutakursdifferenser under den perioden. Om transaktionen regleras under en efterföljande redovisningsperiod fastställs emellertid den redovisade valutakursdifferensen under varje period fram till regleringstidpunkten utifrån ändringen av valutakursen under respektive period (IAS 21 punkt 29).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inga särskilda regler om omräkning av poster i utländsk valuta i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd för kreditinstitut och värdepappersbolag. Huvudregeln i föreskrifterna är att instituten ska följa de internationella redovisningsstandarderna om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag finns regler om försäkringstekniska avsättningar i utländsk valuta (FFFS 2015:12 3 kap. 4 §). I övrigt gäller samma sak som för kreditinstituten ovan.

Kompletterande information

 • Räkna om poster i utländsk valuta till företagets redovisningsvaluta i den löpande bokföringen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
 • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]