OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En idrottsförening är befriad från skyldigheten att göra skatteavdrag om ersättning till en idrottsutövare är lägre än ett halvt prisbasbelopp under kalenderåret.

Ersättning lägre än ett halvt prisbasbelopp

Ersättning som betalas ut till en idrottsutövare av en ideell idrottsförening ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag om beloppet sammanlagt understiger ett halvt prisbasbelopp under ett kalenderår (10 kap. 4 § 4 SFL).

När utbetalningarna till idrottsutövaren överstiget ett halvt prisbasbelopp ska skatteavdrag göras på resterande utbetalningar under kalenderåret.

Idrottslig verksamhet

En förutsättning för att skatteavdrag inte ska göras är att ersättningen till idrottsutövaren kommer från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 4–6 och 10 §§ IL och att föreningen har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet. Med idrottslig verksamhet avses normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund eller annan jämförlig organisation (prop. 1990/91:76 s. 9)

Som jämförlig organisation inräknas t.ex. Svenska Korporationsidrottsförbundet, Friluftsfrämjandet samt Sveriges Olympiska Kommitté. HFD har ansett att Friluftsfrämjandet var en sådan ideell förening som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet trots att Friluftsfrämjandet inte är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund. Domstolen fann också att de ideella ledare och instruktörer som fungerat som aktiva lägerledare skulle jämställas med sådana idrottsutövare som avses i bestämmelsen i SAL (RÅ 1999 ref. 25).

Idrottsutövare

Till idrottsutövare räknas främst aktiva deltagare i den idrottsliga verksamheten, tränare, idrottsinstruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare och därmed jämställda slag av funktionärer. Med funktionärer avses här även sådana ledare i föreningar som regelmässigt medverkar vid träningar, tävlingar, matcher och liknande tillfällen och vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga verksamheten i föreningen ( SKV M 2016:2).

Funktionärer som i föreningen huvud­sakligen arbetar med administrativa uppgifter, t.ex. kontorsarbete, styrelseuppdrag och liknande, anses inte vara idrottsutövare. Föredragshållare, kursledare och liknande omfattas inte heller av begreppet idrottsutövare. En läkare som biträtt en bandyklubb i samband med matcher och träningar ansågs inte vara en sådan idrottsutövare som medförde avgiftsfrihet för klubben (RÅ 2004 ref. 88).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1999 ref. 25 [1]
  • RÅ 2004 ref. 88 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets informationom beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:76 Socialavgifter för vissa idrottsutövare [1]