OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Huvudregeln är att redovisningsperioden är en kalendermånad. Här beskrivs även när andra perioder kan vara aktuella.

Olika redovisningsperioder

Redovisningsperioden för den som är skyldig att lämna en punktskattedeklaration kan vara

  • en kalendermånad
  • ett beskattningsår
  • två kalendermånader
  • ett kalenderkvartal.

Kalendermånad är huvudregel

Redovisningsperioden för en punktskattedeklaration är en kalendermånad om inte något annat föreskrivs (26 kap. 10 § SFL).

För små belopp är redovisningsperioden ett beskattningsår

För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kr för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatt ska vara ett beskattningsår (26 kap. 17 § första stycket SFL). Det finns 14 punktskatter och beräkningen görs för varje punktskatt.

Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som redovisningsperiod (26 kap. 17 § andra stycket SFL). Detta gäller dock endast för den som inte redan tidigare redovisar den aktuella punktskatten.

Om perioden ändras ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen av redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § SFL eller verket beslutade om en sådan ändring (26 kap. 17 § andra stycket SFL).

Ett beslut om att redovisningsperioden för punktskatt ska vara ett beskattningsår upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats (26 kap. 17 § tredje stycket SFL).

Exempel: ny redovisningsperiod

En deklarationsskyldig som har redovisningsperioden en kalendermånad underrättar Skatteverket i november år 1 om att nettobeloppet beräknas uppgå till 45 000 kr. Den nya redovisningsperioden ett beskattningsår ska gälla från utgången av år 1, d.v.s. från och med den 1 januari år 2.

Redovisningsperioden för reklamskatt

Redovisningsperioden för reklamskatt är en eller två kalendermånader. Huvudregeln är att redovisningsperioden är två månader. Skattskyldig som, i förekommande fall efter sådan återbetalning eller befrielse som avses i 24 §, för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje kalendermånad. (21 § RSL).

Redovisningsperioden för avfallsskatt

Redovisningsperioden för avfallsskatt är kalenderkvartal (9 § LSA).

Redovisningsperioden för avkastningsskatt

Ett pensionssparinstitut som redovisar underlag för avkastningsskatt för den skattskyldiges räkning ska redovisa skatten för en redovisningsperiod om ett beskattningsår (10 § AvPL). Läs om särskilda frågor för pensionssparinstitut.

När inträder redovisningsskyldigheten?

När redovisningsskyldigheten för punktskatt inträder regleras i 26 kap. 23 § SFL. Bestämmelser om tidpunkten för skattskyldighetens inträde finns i respektive punktskattelag.

Till varje redovisningsperiod ska den punktskatt hänföras för vilken redovisningsskyldigheten har inträtt under perioden. Skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska dock hänföras till den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder (26 kap. 23 § första stycket SFL).

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Om den deklarationsskyldige inte är bokföringsskyldig enligt BFL inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd (26 kap. 23 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
  • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1]
  • Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]