OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Huvudregeln är att redovisningsperioden är en kalendermånad och att redovisningsskyldigheten inträder samtidigt som skattskyldigheten. Här beskrivs även när andra perioder kan vara aktuella och när redovisningsskyldigheten inträder senare än skattskyldigheten.

Olika redovisningsperioder

Redovisningsperioden för den som är skyldig att lämna en punktskattedeklaration kan vara

  • en kalendermånad
  • två kalendermånader
  • ett kalenderkvartal
  • ett beskattningsår.

Kalendermånad är huvudregel

Redovisningsperioden för en punktskattedeklaration är en kalendermånad om inte något annat föreskrivs (26 kap. 10 § SFL).

Redovisningsperioden för reklamskatt

Redovisningsperioden för reklamskatt är en eller två kalendermånader. Huvudregeln är att redovisningsperioden är två månader. Skattskyldig som för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje kalendermånad (21 § RSL).

Redovisningsperioden för avfallsskatt

Redovisningsperioden för avfallsskatt är kalenderkvartal (9 § LSA).

För små belopp kan redovisningsperioden vara ett beskattningsår

För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kr för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatt ska vara ett beskattningsår (26 kap. 17 § första stycket SFL). Det finns flera olika punktskatter och beräkningen görs för varje punktskatt.

Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som redovisningsperiod (26 kap. 17 § andra stycket SFL). Detta gäller dock endast för den som inte redan tidigare redovisar den aktuella punktskatten.

Om perioden ändras ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen av redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § SFL eller verket beslutade om en sådan ändring (26 kap. 17 § andra stycket SFL).

Ett beslut om att redovisningsperioden för punktskatt ska vara ett beskattningsår upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats (26 kap. 17 § tredje stycket SFL).

Exempel: ny redovisningsperiod

En deklarationsskyldig som har redovisningsperioden en kalendermånad underrättar Skatteverket i november år 1 om att nettobeloppet beräknas uppgå till 45 000 kr. Den nya redovisningsperioden ett beskattningsår ska gälla från utgången av år 1, d.v.s. från och med den 1 januari år 2.

Redovisningsperioden för avkastningsskatt

Ett pensionssparinstitut som redovisar underlag för avkastningsskatt för den skattskyldigas räkning ska redovisa skatten för en redovisningsperiod om ett beskattningsår (10 § AvPL). Läs om särskilda frågor för pensionssparinstitut.

För vilken redovisningsperiod ska punktskatt redovisas?

Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder (26 kap. 23 § första stycket SFL).

Bestämmelser om tidpunkten för skattskyldighetens inträde finns i respektive punktskattelag.

Energiskatt på el ska i vissa fall redovisas senare

Om skattskyldighet för energiskatt på el inträder enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 a LSE, ska dock skatten redovisas för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte om redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår (26 kap. 23 § andra stycket SFL).

I dessa fall ska alltså skatten redovisas två månader senare än vad som följer av huvudregeln i första stycket. Det innebär att om skattskyldigheten inträder i januari ska skatten redovisas för redovisningsperioden mars. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket i april eller maj, beroende på den skattskyldigas beskattningsunderlag för mervärdesskatt (jfr prop. 2017/18:1 s. 558 och 643).

Bestämmelsen om senare redovisning av energiskatt på el gäller bara när skattskyldighet inträder vid överföring av el till någon som inte är skattskyldig. För den som är skattskyldig och både förbrukar el och överför el inträder alltså redovisningsskyldigheten samtidigt som skattskyldigheten för den el som den skattskyldiga själv förbrukar och två månader senare för den el som överförs.

Om Skatteverket har fattat ett beslut enligt 26 kap. 17 § SFL om att redovisningsperioden för punktskatt är ett beskattningsår tillämpas istället huvudregeln i första stycket (jfr prop. 2017/18:1 s. 644).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
  • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1] [2]