OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Här får du veta i vilka fall en särskild skattedeklaration för skatt på vinstsparande m.m. ska lämnas, vem som ska lämna den, vad den ska innehålla och när den ska lämnas in.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för skatt på vinstsparande m.m.?

Den som är skattskyldig enligt lagen om skatt på vinstsparande m.m. ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § 3 SFL).

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 3 SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr. prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska alltså innehålla

  • nödvändiga identifikationsuppgifter
  • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
  • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen

De identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige som en punktskattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande

  • namn
  • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
  • postadress

Deklarationstidpunkt

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket 25 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]