OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Skatt på vinstsparande m.m. ska redovisas i en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för skatt på vinstsparande m.m.?

Den som är skattskyldig enligt lagen om skatt på vinstsparande m.m. ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § 3 SFL).

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 3 SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska alltså innehålla

  • nödvändiga identifikationsuppgifter
  • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
  • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande

  • namn
  • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
  • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom särskild skattedeklaration för skatt på vinstsparande m.m. inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt eller avgift enligt SFL ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket 25 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]