OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (15 kap. 3 § SFL). Kontrolluppgift om tjänsteinkomst lämnas aldrig för en juridisk person.

Vem ska lämna kontrolluppgift? – huvudregel

Kontrolluppgift ska enligt huvudregeln lämnas av den som gett ut en ersättning eller en förmån (15 kap 4 § SFL). Detta gäller även om man inte är arbetsgivare till den personen som fått ersättningen.

Exempel: ersättning utbetalas av annan än arbetsgivaren

Eva är anställd av ett AB. Hon får sin lön från bolaget, men får på grund av sitt arbete disponera en bli som ägs och bekostas av bolagets ägare Conny för privatesor och har då en skattepliktig bilförmån. Förmånen är utgiven av Conny som i och med det ska lämna konrolluppgift trots att Eva enbart har arbetat för bolaget.

Betalningsförmedling

I de fall utbetalningen förmedlas av någon annan, till exempel då löner och förmåner på uppdrag av arbetsgivaren betalas ut genom en bank eller annan betalningsförmedling, är det den som lämnat förmedlingsuppdraget som ska lämna kontrolluppgift.

Undantag: Vem ska lämna kontrolluppgift?

Det finns situationer när någon annan än utgivaren ska lämna kontrolluppgift.

Förmån av framtida förvärv av värdepapper och personaloptioner

Kontrolluppgift om personaloption enligt 10 kap. 11 § andra stycket IL ska lämnas av den i vars tjänst rättigheten har förvärvats (15 kap. 5 § IL). Detta gäller även om personaloptionen har lösts in av någon annan.

För att den som är skyldig att lämna kontrolluppgift ska kunna lämna korrekta uppgifter finns bestämmelser om att mottagaren av personaloptionen ska lämna uppgift om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits (34 kap. 6 § SFL).

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

Om förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligen stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen (15 kap. 6 § SFL). Det är i regel mottagarens arbetsgivare som ska lämna kontrolluppgift.

Exempel på detta är trohetsbonussystem inom flyg- och hotellbranschen. Alla former av sådana rabatter omfattas av skyldigheten att lämna kontrolluppgift. Både rabatter som ges i samband med ett inköp och sådana som ges i efterhand antingen i pengar eller på annat sätt.

För att den kontrolluppgiftsskyldige ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver han eller hon uppgift om ersättningen eller förmånens storlek, och i förmånsfallet även uppgift om vad det rör sig om för förmån. Dessutom behövs uppgift om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades (34 kap. 7 § första stycket SFL).

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 15 kap. 5 § SFL, vissa personaloptioner, har getts ut av en fysisk person bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person ska kontrolluppgift lämnas av mottagarens arbetsgivare (15 kap. 7 § SFL) under förutsättning att

  • ersättningen eller förmånen har sin grund i anställningen i Sverige
  • det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller även för uppdragstagare.

För att underlätta för den som ska lämna kontrolluppgift ska den som har tagit emot en sådan ersättning eller förmån lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige om detta (34 kap. 7 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar