OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (15 kap. 3 § SFL). Kontrolluppgift om tjänsteinkomst lämnas aldrig för en juridisk person.

Vem ska lämna kontrolluppgift? – huvudregel

Kontrolluppgift ska enligt huvudregeln lämnas av den som gett ut en ersättning eller en förmån (15 kap 4 § SFL). Detta gäller även om man inte är arbetsgivare till den personen som fått ersättningen.

Nytt: 2018-05-08

Pension som betalas ut på grund av en pensionsförsäkring ska även efter den 1 januari 2019 redovisas i en kontrolluppgift av försäkringsgivaren. All annan pension ska från och med den 1 januari 2019 redovisas i en arbetsgivardeklaration på individnivå.

Företag som tillhandahåller en tjänst som innebär att de administrerar och betalar ut pensionen åt andra arbetsgivare ska inte lämna någon arbetsgivardeklaration på individnivå för de ersättningar som de betalar ut för någon annans räkning. En arbetsgivardeklaration på individnivå ska i stället lämnas av arbetsgivaren, d.v.s. den som slutligen står för pensionskostnaden (Skatteverkets ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen).

Exempel: ersättning utbetalas av annan än arbetsgivaren

Eva är anställd av ett AB. Hon får sin lön från bolaget, men får på grund av sitt arbete disponera en bli som ägs och bekostas av bolagets ägare Conny för privatresor och har då en skattepliktig bilförmån. Förmånen är utgiven av Conny som i och med det ska lämna konrolluppgift trots att Eva enbart har arbetat för bolaget.

Betalningsförmedling

I de fall utbetalningen förmedlas av någon annan, till exempel då löner och förmåner på uppdrag av arbetsgivaren betalas ut genom en bank eller annan betalningsförmedling, är det den som lämnat förmedlingsuppdraget som ska lämna kontrolluppgift.

Undantag: Vem ska lämna kontrolluppgift?

Det finns situationer när någon annan än utgivaren ska lämna kontrolluppgift.

Förmån av framtida förvärv av värdepapper, personaloptioner

Kontrolluppgift om personaloption enligt 10 kap. 11 § andra stycket IL ska lämnas av den i vars tjänst rättigheten har förvärvats (15 kap. 5 § IL). Detta gäller även om personaloptionen har lösts in av någon annan.

För att den som ska lämna kontrolluppgift ska kunna lämna rätt uppgifter måste mottagaren lämna vissa informationsuppgifter.

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

Om förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligen stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen (15 kap. 6 § SFL). Det är i regel mottagarens arbetsgivare som ska lämna kontrolluppgift.

Exempel på detta är trohetsbonussystem inom flyg- och hotellbranschen. Alla former av sådana rabatter omfattas av skyldigheten att lämna kontrolluppgift. Både rabatter som ges i samband med ett inköp och sådana som ges i efterhand antingen i pengar eller på annat sätt.

För att den som ska lämna kontrolluppgift ska kunna lämna rätt uppgifter måste mottagaren lämna vissa informationsuppgifter.

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 15 kap. 5 § SFL, vissa personaloptioner, har getts ut av en fysisk person bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person ska kontrolluppgift lämnas av mottagarens arbetsgivare (15 kap. 7 § SFL) under förutsättning att

  • ersättningen eller förmånen har sin grund i anställningen i Sverige
  • det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller även för uppdragstagare.

För att den som ska lämna kontrolluppgift ska kunna lämna rätt uppgifter måste mottagaren lämna vissa informationsuppgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen [1]