OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om omprövning av beslut om PGI finns i socialförsäkringsbalken (SFB).

Omprövning av beslut om PGI

När Skatteverket omprövar ett beslut om PGI ska bestämmelserna i 113 kap. 7 § andra stycket samt 9, 21 och 23-31 §§ SFB tillämpas (113 kap. 22 § andra stycket SFB).

Omprövning på begäran av den enskilde

Skatteverkets beslut om PGI ska omprövas om den som beslutet gäller har begärt det skriftligt (113 kap. 23 § jfr med 113 kap. 22 § tredje stycket SFB). En begäran om omprövning av PGI ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter det fastställelseår, d.v.s. kalenderåret efter intjänandeåret som beslutet gäller (113 kap. 26 § andra stycket SFB). Tidsfristen blir därmed densamma som gäller för beskattningen vilket innebär att en begäran om omprövning för t.ex. inkomståret 2015 måste ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av 2021.

Om den enskilde gör sannolikt att denne inte har fått kännedom om ett beslut, eller någon annan handling med uppgifter om vad som beslutats, inom två månader före utgången av den tid som anges i 26 § andra stycket, får ändå en begäran om omprövning lämnas in. En sådan begäran om omprövning ska ha kommit in inom två månader från den dag då den enskilde fick kännedom om beslutet (113 kap. 27 § SFB).

Omprövning på Skatteverkets initiativ

Ett omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ ska meddelas inom ett år efter fastställelseåret (113 kap. 29 § andra stycket SFB).

Om en omprövning motiveras av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter eller har låtit bli att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller anmälningsskyldighet finns ingen tidsfrist. Det ska finnas ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och det felaktiga beslutet (113 kap. 30 § SFB).

Det finns inte heller någon begränsning i tiden för ompröva ett beslut som har blivit felaktigt på grund av att underlaget för beslutet var uppenbart felaktigt eller ofullständigt eller om det finns andra synnerliga skäl (113 kap. 31 § 1 SFB). En sådan omprövning kan göras både till fördel och till nackdel för den enskilde.

Med uppenbart felaktigt menas att beslutet blivit felaktigt på grund av att uppgifterna i något register som användes då beslutet fattades var fel eller att uträkningar eller liknande blivit fel till följd av något systemfel. En omprövning med stöd av bestämmelsen i detta stycke kräver att det föreligger uppenbart fel eller synnerliga skäl, som ett systemfel, varför den inte torde komma att tillämpas särskilt ofta. Även här gäller att alltför små och betydelselösa fel inte bör medföra någon omprövning (prop. 1997/98:151 s. 754). När det gäller vad som är synnerliga skäl vid tillämpning av 113 kap. 31 § 1 SFB framgår det av Pensionsmyndighetens rättsliga ställningstagande 2015-175 ”Synnerliga skäl” vid omprövning av beslut till nackdel för den enskilde, bl.a. att uppenbart oriktig rättstillämpning eller uppenbart misstag i fråga om faktiska förhållanden inte ska anses utgöra synnerliga skäl, och att ett belopp som uppgår till minst fem gånger prisbasbeloppet och som felaktigt kommer att betalas ut om det felaktiga beslutet står fast, är av sådan storlek att beloppet i sig kan utgöra synnerliga skäl för omprövning.

Skatteverket kan ompröva ett beslut, om det vid bestämmande av avgiftsunderlaget för en arbetsgivare t.ex. beslutas att ett belopp, som ingår i inkomst av anställning, inte ska räknas in i avgiftsunderlaget. Om detta påverkar beräkningen av PGI för en enskild vars inkomst inte längre ska anses som inkomst av anställning, ska dennes PGI omprövas (113 kap. 31 § 2 SFB).

Bestämmelserna om tidsfrister i 29 § innebär inte någon begränsning av de möjligheter till följdändring av beslut om PGI som regleras i 70 kap. 2 § SFB.

Omprövning av PGI med anledning av omprövning av beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng

Om det vid omprövning av ett beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng för inkomstgrundad ålderspension även ska göras en prövning av den pensionsgrundande inkomst som legat till grund för beslutet, ska Pensionsmyndigheten överlämna ärendet i den delen till Skatteverket som ska ompröva beslutet om denna inkomst (113 kap. 25 § SFB). Eftersom en omprövning av pensionsgrundande inkomst i detta fall ingår i ett ärende hos Pensionsmyndigheten ska någon rättidsprövning inte ske i Skatteverkets ärende.

Hinder för omprövning

Skatteverket får inte ompröva en fråga som redan har avgjorts genom omprövning eller genom en domstols dom. Skatteverket får heller inte ompröva ett avvisningsbeslut som grundas på att en begäran om omprövning eller ett överklagande kommit in för sent (113 kap. 7 § andra stycket SFB). Om den enskilde begär omprövning av ett beslut och det allmänna ombudet överklagar samma beslut, då ska Skatteverket inte ompröva beslutet utan den enskildes begäran om omprövning ska i sådant fall anses som ett överklagande (113 kap. 9 § SFB). Se även Allmänna ombudets överklagande.

Omprövning för äldre år

Bestämmelserna i 113 kap. SFB gäller för omprövning av beslut om PGI för äldre år (1 kap. 3 § och 9 kap. 15 § SFBP).

Om tiden för att begära omprövning har gått ut kan den enskilde ansöka om resning hos kammarrätten.

Kompletterande information

Beslut om PGI

Överklagande av beslut om PGI

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. [1]

Övrigt

  • Pensionsmyndighetens rättsliga ställningstagande 2015-175 [1]