OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Vid omprövning av beslut på olika områden inom folkbokföringen gäller FL:s regler.

Beslut enligt folkbokföringslagen

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det (34 § FOL). FOL saknar regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om omprövning är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen (27 § FL).

Beslut enligt namnlagen

Skatteverket är vidare beslutande myndighet i ärenden enligt namnlagen efter anmälan (36 § namnlagen). Även denna lag saknar regler om omprövning av beslut. FL:s regler om omprövning är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen.

Beslut om hindersprövning och gemensam vårdnad

Såväl äktenskapsbalken (ÄktB) som föräldrabalken (FB) saknar regler om omprövning av beslut. FL:s regler om omprövning är därför tillämpliga på Skatteverkets beslut om hindersprövning respektive beslut om gemensam vårdnad (3 kap.1 § ÄktB och 6 kap. 16 § FB).

Beslut om äktenskapscertifikat

Kungörelsen om äktenskapscertifikat saknar regler om omprövning av beslut. FL:s regler om omprövning är därför tillämpliga på Skatteverkets beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat.

Beslut rörande gravsättning

Skatteverket fattar beslut om intyg för eller anstånd med gravsättning eller kremering (4 kap. 7 § BegrL och 5 kap. 10 § andra stycket BegrL). Vidare fattar Skatteverket beslut om passersedel för att föra ut stoftet efter en person som avlidit i Sverige ur landet (36 § BegrF).

Eftersom begravningslagen och begravningsförordningen saknar regler om omprövning av beslut är FL:s regler om omprövning tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen och förordningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Begravningsförordning (1990:1147) [1]
  • Begravningslag (1990:1144) [1] [2]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1]
  • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1]
  • Namnlag (1982:670) [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]