OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna en kontrolluppgift vid en flytt eller en överlåtelse av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

För vilka flyttar och överföringar ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för en flytt av värdet i en pensionsförsäkring som kan göras utan beskattningskonsekvenser (22 kap. 9 § första stycket 1 SFL).

En kontrolluppgift ska också lämnas om en försäkringsgivare

Enligt Skatteverkets uppfattning omfattar 22 kap. 9 § första stycket 2 SFL både överlåtelse av försäkringsavtal genom beståndsöverlåtelse och genom fusion. Bestämmelsen anger att en kontrolluppgift ska lämnas om en försäkringsgivare överlåter en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare, men utan att närmare specificera vilka situationer som avses. Av förarbetena framgår att kontrolluppgiftsskyldigheten är avsedd att omfatta transaktioner som innebär att själva försäkringen flyttas (prop. 2007/08:55 s. 107). Både vid en beståndsöverlåtelse och vid en fusion överlåts försäkringsavtalen från en försäkringsgivare till en annan. Bestämmelsen och förarbetena talar därmed för att en kontrolluppgift ska lämnas vid en överlåtelse av försäkringsavtal oberoende av på vilket sätt som överlåtelsen genomförs.

En kontrolluppgift ska också lämnas vid en flytt, en överlåtelse eller en överföring av ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift ska lämnas av den försäkringsgivare eller det utländska tjänstepensionsinstitut som flyttar, överlåter eller överför en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension (22 kap. 9 § och 22 kap. 11 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift om en flytt, en överlåtelse eller en överföring av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska lämnas för obegränsat skattskyldiga juridiska och fysiska personer (22 kap. 9 § andra stycket SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

En kontrolluppgift ska innehålla uppgift om det flyttade, överlåtna eller överförda värdet (22 kap. 9 § tredje stycket SFL).

Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om en flytt, en överlåtelse eller en överföring ska lämnas på blankett 2206 eller 2206B (engelska).

Begränsat skattskyldig

Om den som kontrolluppgiften avser är begränsat skattskyldig ska kontrolluppgiften som huvudregel innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast 14 dagar efter att flytten, överlåtelsen eller överföringen har skett (24 kap. 2 § SFL).

En flytt sker genom flera moment med start i en ansökan hos den överlämnande försäkringsgivaren. En flytt är genomförd när försäkringens värde har förts över till den nya försäkringsgivaren (prop. 2007/08:55 s. 62f).

En beståndsöverlåtelse mellan två försäkringsgivare sker när ansvaret för avtalet övergår på den nya försäkringsgivaren, dvs. när Bolagetsverket registrerat Finansinspektionens tillstånd att verkställa överlåtelsen (14 kap. 12 § andra stycket FRL).

En överlåtelse genom fusion sker när anmälan om fusionen registrerats i aktiebolagsregistret (11 kap. 1 § FRL samt 23 kap. 26, 34, 47 och 49 §§ ABL).

En överföring till en annan del av den egna verksamheten sker vid tidpunkten för överföringen (prop. 1994/95:187 s. 22).

Anledningen till att en kontrolluppgift ska lämnas inom 14 dagar är att en flytt, en överlåtelse eller en överföring kan ske vid flera tillfällen under samma år. Det innebär att det utan kontrolluppgifter kan bli omöjligt för Skatteverket att rekonstruera hela transaktionskedjan vid deklarationstidpunkten. Eftersom avdragsrätten för betalda premier även omfattar pensionsförsäkringar som meddelats i en annan EES-stat är det viktigt att kunna följa alla transaktioner för att kunna säkra pensioneringssyftet och beskattningen av utbetalda försäkringsbelopp (prop. 2007/08:55 s. 62).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

Om försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet inte lämnar någon kontrolluppgift ska som huvudregel en avskattning göras av en pensionsförsäkring eller det avtal om tjänstepension som kan jämställas med en pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:187 Vissa inkomstskattefrågor [1]
  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2] [3]