OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. SFL är behörig att pröva ett materiellt överklagande av den bevissäkringen gäller är behörig förvaltningsrätt också för ansökan om bevissäkringsåtgärd och överprövning av granskningsledarens interimistiska beslut (45 kap. 17 § SFL). Domstolen i fråga ska vara behörig att pröva överklagandet vid den tidpunkt då ansökan görs.

Bestämmelsen förutsätter inte att det föreligger något beslut att överklaga utan innebär att behörig förvaltningsrätt för ansökan är den domstol som hade varit behörig om ett överklagande hade varit aktuellt (prop. 2010/11:165 s. 901).

Med ”den bevissäkringen gäller” avses den person som Skatteverkets kontrollåtgärd riktar sig mot, dvs. den reviderade eller granskade.

Syftet är att mål om bevissäkring ska prövas av samma domstol som ska pröva ett överklagande av den materiella fråga som är sammankopplad med bevissäkringen. Också mål om undantagande av handling från kontrollen ska prövas av samma förvaltningsrätt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]