OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Avsnittet behandlar övergångsbestämmelserna för reglerna om bevissäkring och ska klargöra om det är reglerna i tvångsåtgärdslagen eller reglerna i skatteförfarandelagen som ska tillämpas.

Vilka regler ska tillämpas?

TVL har ersatts av SFL

Bestämmelserna om bevissäkring i kapitel 45 i SFL ersätter delar av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, TVL, som upphävts. Inte alla bestämmelser i TVL har förts över till kapitel 45 i SFL. Bestämmelserna som innebär att enskilda har rätt att begära att handlingar ska undantas från kontrollen återfinns i 47 kap. SFL. Bestämmelserna om verkställighet återfinns i 69 kap. SFL. och bestämmelser om behörig förvaltningsrätt vid överklagande finns i kap. 67 SFL.

Eftersom det finns fler tvångsåtgärder i skatteförfarandelagen än de som tidigare reglerades i TVL, nämligen vite och betalningssäkring, så är det inte lämpligt att använda termen tvångsåtgärder med avseende på de åtgärder som kan beslutas enligt 45 kap. SFL. I stället används termen bevissäkring.

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas första gången på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare ska äldre bestämmelser gälla (punkt 1 av övergångsbestämmelserna till SFL).

TVL gäller fortfarande i vissa fall

TVL har upphört att gälla vid utgången av 2011, men den upphävda lagen ska fortfarande gälla i vissa situationer. TVL gäller för tvångsåtgärder som avser ett beskattningsår eller en redovisningsperiod som har påbörjats före den tidpunkt då SFL ska tillämpas för första gången. Detsamma gäller för tvångsåtgärder som avser förvärv och händelser som medför skattskyldighet till punktskatt eller mervärdesskatt om förvärvet eller händelsen har genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas för första gången.

Tvångsåtgärdslagen ska också fortfarande gälla för tvångsåtgärder som avser skatt, tull och avgift som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011 (punkt 17 av övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]