OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Revisorn kan använda sig av föreläggande inom revisionen för att se till att den reviderade fullgör sina skyldigheter.

När föreläggande kan användas

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldig­heter enligt 8–11 §§ SFL att fullgöra dem (41 kap. 12 § SFL). Det innebär att ett föreläggande inom revisionen kan användas om den reviderade

  • inte lämnar tillträde till verksamhetslokalerna och revisionen måste ske där, t.ex. för kassainventering
  • inte erbjuder en lämplig arbetsplats även om det är möjligt,
  • inte tillhandahåller samtliga handlingar och uppgifter som behövs för revisionen,
  • inte ger tillfälle att använda tekniska hjälpmedel som behövs för granskningen eller inte ger revisorn möjlighet att kontrollera kopia av upptagning samt
  • i övrigt inte ger revisorn den hjälp som behövs vid revisionen, t.ex. genom att inte beskriva rutiner eller svara på löpande frågor under revisionen.

Ett föreläggande inom revisionen kommer normalt ifråga när den reviderade inte fullgör någon av sina skyldigheter (prop. 2010/11:165 s. 874). Likaså om den reviderade är passiv eller inte hörs av. En fördröjning när det gäller att fullgöra skyldigheterna eller ett tillvägagångssätt som försvårar revisionen innebär att Skatteverket kan förelägga den reviderade. Skatteverket ska inte acceptera passivitet eller orimliga krav på skriftliga frågor och inte heller att den reviderade inte låter revisorerna tillämpa normala arbetsmetoder som t.ex. kopiering av handlingar.

Föreläggande kan inte användas för att kräva fritt tillträde till arkiv eller besiktiga arkivutrymmen i avsikt att få en uppfattning om vilka handlingar som finns. I stället kan en arkivförteckning begäras om det finns någon. Föreläggande kan inte heller användas för att påskynda den reviderades svar på exempelvis skattemässiga bedömningar och analyser.

Skatteverket får förelägga den reviderade att ställa terminal eller annat tekniskt hjälpmedel till förfogande för granskning av upptagning som bara kan nås med hjälp av tekniska hjälpmedel. Verket kan däremot inte förelägga den reviderade att lämna en kopia av material på datamedia.

Det finns formkrav för hur ett föreläggande ska utformas.

I sammanhanget ska också nämnas att om den reviderade inte följer ett föreläggande inom revisionen så finns det möjlighet att tillämpa bestämmelserna om bevissäkring.

Vitesföreläggande i revisionen

Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § SFL kan förenas med vite enligt 44 kap. 1 § SFL. Något krav på att Skatteverket ska ha skickat ut ett vanligt föreläggande innan ett vitesföreläggande sänds ut finns inte utan det räcker att förutsättningarna för vanligt föreläggande är för handen.

För att vitesföreläggande ska få användas krävs att den reviderade genom sitt förhållningssätt redan har visat sin ovilja eller passivitet att fullgöra sina förpliktelser under revisionen. Det finns i vissa situationer ett förbud mot att förena ett föreläggande med vite, ett s.k. vitesförbud (44 kap. 3 § SFL).

Undantag från granskning

När Skatteverket genom föreläggande inom revisionen begär in handlingar finns det möjlighet för den reviderade att begära undantag från kontroll för dessa.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]