OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan genomföra revision hos olika skattesubjekt.

Föremål för revision

Skatteverket får bara revidera personer ur den krets som anges i 41 kap. 3 § SFL. En revision får bara beslutas enligt de syften som anges i lag. När beslut om revision ska fattas enligt SFL ska det finnas stöd i 41 kap. 2 § eller 2 a § SFL för kontrollen.

Den som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt BFL (41 kap. 3 § 1 SFL). Uttrycket ”kan antas vara” anger inte något högt krav på bevisning. Visar det sig under revisionens gång att det inte finns förutsättningar för att utföra revisionen p.g.a. att den reviderade inte längre kan antas vara bokförings­skyldig (eller inte omfattas av någon av situationerna nedan) ska revisionen avbrytas. De iakttagelser som gjorts fram till det att revisionen avbrutits ska redovisas i en revisionspromemoria.

Nytt: 2016-04-06

Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m.(filiallagen) kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (HD den 29 mars 2016, B 2048-15).

Tidigare:

Däremot så är de bokföringsskyldiga om det utländska företaget enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) är skyldigt att bilda filial. Revision kan ske med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL hos ett sådant företag om det kan antas att de borde ha bildat filial och därmed är bokföringsskyldiga. Ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige, och som enligt filiallagen är skyldigt att registrera filial här, är bokföringsskyldigt i Sverige. Detta framgår av 1 § andra stycket filiallagen där det anges att för verksamhet som omfattas av filiallagen gäller även andra lagar om näringsverksamhet i Sverige. I 2 kap. 7 § BFL finns en hänvisning till filiallagen vad avser bokföringsskyldighet för näringsidkare som är skyldiga att registrera filial. Skatteverkets uppfattning är att även utländska företag som är skyldiga att registrera filial men som av någon anledning inte gjort det också är bokföringsskyldiga enligt BFL (Skatteverkets ställningstagande, 2004-10-06, dnr 130 587674-04/111).

Revision kan således ske med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL dels hos utländska företag som har registrerat filial i Sverige enligt filiallagen, dels hos utländska företag som enligt filiallagen skulle ha registrerat filial i Sverige.

De utländska företag som inte är skyldiga att registrera filial i Sverige enligt filiallagen är inte bokföringsskyldiga enligt BFL. Revision kan därför inte ske hos dessa företag med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL.

Annan juridisk person än dödsbo

Revision får göras hos någon annan juridisk person än ett dödsbo (41 kap. 3 § 2 SFL).

Bestämmelsens syfte är att fånga upp juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Som exempel kan nämnas staten, kommuner, landsting, kommunalförbund och konkursbon (2 kap. 5 § BFL).

Notera att för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund finns särskilda bestämmelser om revision för kontroll av ersättning för viss mervärdesskatt.

Revision får inte göras hos dödsbon om de inte är bokförings­skyldiga. Dödsbon som bedriver någon form av närings­verksamhet är normalt bokföringsskyldiga och omfattas då av 41 kap. 3 § 1 SFL.

Nytt: 2016-07-01

Utländska juridiska personer

Utländska företag som anses som juridiska personer enligt svensk rätt får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.

De termer och uttryck som används i SFL har samma betydelse och tillämpningsområde som i de materiella skattelagarna om inget annat anges i SFL (3 kap. 2 § SFL). Det innebär att den utländska association som uppfyller kriterierna i 6 kap. 8 § IL betraktas som en juridisk person enligt SFL och får därför revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.

I vilka fall som utländska associationer ska anses som eller behandlas som juridiska personer enligt IL framgår av 6 kap. 8 § IL (2 kap. 3 § IL). I den bestämmelsen framgår de egenskaper som en utländsk association ska ha för att enligt svensk rätt betraktas som en juridisk person. Det avgörande är om associationen uppfyller kriterierna i 6 kap. 8 § IL och inte beteckningen enligt utländsk rätt. En association kan därför i vissa fall betraktas som en juridisk person enligt svensk rätt, även om den inte betecknas som en juridisk person i sin hemstat (jfr RÅ 1997 ref 36).

Skatteverkets revision av utländska juridiska personer får endast ske i enlighet med de syften som beskrivs i SFL, vilket gör att revisionen naturligen begränsas till att avse t.ex. kontroll av uppgiftsskyldighet enligt 15 – 35 kap. SFL som har eller kan antas ha uppkommit i Sverige. Verkställigheten av revisionen kan däremot begränsas, Skatteverket kan t.ex. endast begära att få tillträde till verksamhetslokaler som befinner sig inom Sveriges gränser.

Exempel: En utländsk juridisk person bedriver verksamhet genom filial i Sverige. Beslut om revision kan fattas på den utländska juridiska personen i syfte att kontrollera deras uppgiftsskyldighet för filialen.

Det subjekt som Skatteverket kan revidera med stöd av 41 kap. 3 § SFL kan också bli föremål för en tredjemansrevision (41 kap. 2 § andra stycket och 2 a § tredje stycket SFL).

Exempel:

En utländsk juridisk person kan ha uppgifter av betydelse för kontroll av ett annat företags uppgiftslämnande. Beslut om tredjemansrevision kan då fattas på den utländska juridiska personen i syfte att hämta in uppgifter som behövs för kontroll av annan. Om den reviderade inte har verksamhet i Sverige så blir däremot inte en tredjemansrevision mer användbar än ett tredjemansföreläggande, då en revision bara kan verkställas fullt ut inom Sveriges gränser.

Verksamhet som bedrivs i Sverige av en i utlandet bosatt fysisk person omfattas inte av begreppet juridisk person och kan därför inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.

Tidigare:

Ett utländskt företag kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Även om det utländska företaget skulle anses som en juridisk person enligt definitionen i IL och på så vis inte vara uteslutna från SFL:s tillämplighet så omfattas inte utländska företag av svensk jurisdiktion då de inte är ett svenskt rättssubjekt. Dessa kan därför inte revideras med stöd av denna bestämmelse. Däremot kan revision ske hos dem om det utländska företaget har anmält sig för registrering.

Den som har anmält sig för registrering

Revision får göras hos den som har anmält sig för registrering (41 kap. 3 § 3 SFL).

Den som inte är, eller inte kan antas vara, bokföringsskyldig eller inte är någon annan juridisk person än ett dödsbo kan ändå ha anmält sig för registrering enligt bestämmelserna om registrering i 7 kap. SFL. Själva registreringsskyldigheten samt tillhörande uppgiftsskyldighet som följer av 7 kap. SFL omfattas inte av de syften som en revision kan ha. Däremot kan den som anmält sig för registrering revideras i syfte att kontrollera att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts enligt 15–35 kap. SFL eller att sådana förutsättningar finns.

Bestämmelsen kan tillämpas också på utländska företag med fast driftställe som utifrån bestämmelserna i 7 kap. SFL har anmält sig för registrering som arbetsgivare.

Den som ansökt om eller är godkänd för F-skatt

Revision får göras hos den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt (41 kap. 3 § 4 SFL).

Det innebär att revision kan ske hos den som i ansökan om godkännande för F-skatt t.ex. uppger sig ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige i syfte att kontrollera att denne har förutsättningar att fullgöra den uppgiftsskyldighet som följer av 15–35 kap. SFL eller har fullgjort den.

Godkänt ombud för utländsk beskattningsbar person

Revision får göras hos sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 § SFL (41 kap. 3 § 5 SFL). Den utländska företagaren ska vara skattskyldig enligt mervärdesskattelagen och ska företrädas av ett ombud som ska vara godkänt av Skatteverket.

Ombudet

  • ansvarar för att mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyldigheten i Sverige omfattar redovisas i deklarationen
  • har rätt att i företagets ställe underteckna deklarationen.

  • Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet (6 kap. 2 § andra stycket SFL).

Representanter och övriga aktörer inom punkt­skatteområdet

En revision får utföras hos representanter och övriga aktörer inom punktskatteområdet som genom ansökan vill få ett godkännande eller en registrering. Den som ansöker om ett godkännande eller en registrering ska bistå Skatteverket med de uppgifter som myndigheten behöver.

Representant vid distansförsäljning

En revision får göras hos sådan representant som avses i 16 a § LTS, 15 a § LAS eller 4 kap. 9 a § LSE (41 kap. 3 § 6 SFL).

Upplagshavare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 7 SFL).

Varumottagare

En revision får göras hos den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 8 SFL).

Skattebefriad förbrukare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt LAS eller LSE (41 kap. 3 § 9 SFL).

Registrerad avsändare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 10 SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige [1]