OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med PuL ska Skatteverket rätta personuppgifterna om den registrerade personen begär det. Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd till den registrerade med anledning av den felaktiga behandlingen.

Rätta felaktigt behandlade personuppgifter

Skatteverket ska på den registrerade personens begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av PuL. Detta gäller särskilt om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga (28 § PuL och prop. 1997/98:44 s. 86).

Begäran om rättelse

Det finns inget formkrav för en begäran om rättelse. Det räcker med att den registrerade personen på något sätt meddelar Skatteverket att han eller hon är missnöjd med Skatteverkets personuppgiftsbehandling i ett visst avseende, och att han eller hon vill att Skatteverket ska rätta uppgiften. Den registrerade personen kan lämna en begäran om rättelse t.ex. vid ett telefonsamtal eller i en skriftlig handling (SOU 1997:39).

Besluta om rättelse

Det är Skatteverket som bestämmer om – och i så fall hur – myndigheten ska rätta en personuppgift. Det är också Skatteverket som bestämmer om myndigheten ska lämna information till tredje man om att verket har rättat, blockerat eller utplånat personuppgifterna (28 § PuL och prop. 1997/98:44 s. 87).

Skatteverket bör fatta ett skriftligt beslut om rättelse. Det ska framgå att beslutet går att överklaga.

Skyldighet att informera tredje man om att en uppgift har rättats

Om Skatteverket har lämnat ut sådana personuppgifter som verket har behandlat i strid med PuL till tredje man ska Skatteverket under vissa förutsättningar informera tredje man om att myndigheten har rättat, blockerat eller utplånat uppgifterna (28 § PuL). Denna skyldighet finns i följande fall:

  • om den registrerade begär att Skatteverket ska lämna sådan information
  • om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade personen kan undvikas genom att Skatteverket lämnar sådan information.

Skatteverket behöver inte lämna information till tredje man om att myndigheten har rättat, blockerat eller utplånat uppgifterna, om det visar sig vara omöjligt eller om det skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Betala skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket har behandlat personuppgifter i strid med PuL ska myndigheten ersätta den registrerade personen för sådan skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat.

Skatteverket är ansvarigt för de personuppgiftsbehandlingar som görs i myndighetens verksamhet. Det innebär att om en anställd gör en felaktig personuppgiftsbehandling i sitt arbete är det Skatteverket som blir skadeståndsskyldigt (48 § första stycket PuL).

Skadeståndsansvaret är strikt. Det betyder att Skatteverket blir skadeståndsskyldigt om bestämmelserna i PuL inte har följts, oavsett om detta har skett med eller utan avsikt.

Skadeståndets omfattning

Om den registrerade personens personliga integritet kränks är det inte alltid det uppstår en ekonomisk skada. Därför kan den registrerade personen, vars personuppgifter har behandlats i strid med PuL, få ersättning både för ekonomisk skada och ekonomisk kompensation för själva kränkningen (prop. 1997/98:44 s. 106).

Ersättningsskyldigheten kan jämkas om Skatteverket kan visa att felet inte berodde på myndigheten (48 § andra stycket PuL).

Exempel: skadeståndsskyldighet för Skatteverket

Skatteverket hade felaktigt registrerat NN:s telefonnummer i systemet för hantering av vägavgifter. NN:s telefonnummer hade därefter ringts upp automatiskt nattetid. NN yrkade skadestånd för kränkning och för kostnader som uppstått till följd av den felaktiga registreringen. Justitiekanslern ansåg att Skatteverket hade åsidosatt de grundläggande kraven på behandling i 9 och 10 §§ PuL. Justitiekanslern beslutade därför att Skatteverket skulle betala skadestånd till NN på grund av att personuppgiftsbehandlingen hade gjorts i strid med PuL (JK:s beslut den 2 november 2006, dnr 6889-06-42).

Överklaga Skatteverkets beslut om rättelse eller beslut om information

Flera av de beslut som Skatteverket fattar enligt PuL går att överklaga (52–53 §§ PuL).

Skatteverkets beslut om information till den registrerade efter ansökan, s.k. registerutdrag

Skatteverkets beslut om information till den registrerade personen efter ansökan enligt 26 § PuL får överklagas. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (52–53 §§ PuL).

Skatteverkets beslut om rättelse och om information till tredje man

Skatteverkets beslut om att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter enligt 28 § PuL får överklagas. Skatteverkets beslut om att lämna information till tredje man om att verket har rättat, blockerat eller utplånat personuppgifter får också överklagas. Besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (52–53 §§ PuL).

Skatteverkets beslut om information om behandlingar som inte är anmälda till Datainspektionen

Skatteverkets beslut om information enligt 42 § PuL om behandlingar som inte har anmälts till Datainspektionen får överklagas. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (52–53 §§ PuL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag [1] [2] [3]

Övrigt

  • JK 6889-06-42 [1]
  • SOU 1997:39 Integritet, offentlighet, informationsteknik [1]