OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

När en svensk medborgare eller en utländsk medborgare som har varit folkbokförd i Sverige dör i utlandet rapporterar normalt ambassaden eller konsulatet om dödsfallet till Skatteverket. I annat fall meddelar den avlidnes anhöriga Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet i folkbokföringen.

Dödsfall i utlandet ska rapporteras till Skatteverket

När en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat får kännedom om att en svensk medborgare har avlidit i utlandet ska de fylla i blanketten ”Uppgift om dödsfall i utlandet”. De ska även fylla i denna blankett om de får kännedom om att en utländsk medborgare har avlidit, om den personen är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Som underlag krävs ett intyg av en behörig läkare eller myndighet i det aktuella landet samt en identitetshandling för den avlidne. Intyget ska innehålla uppgifter om dödsdag.

Skatteverket kan också få uppgift om ett dödsfall i utlandet från anhöriga till en avliden person. För att Skatteverket ska kunna registrera dödsfallet måste de anhöriga styrka dödsfallet med handlingar utfärdade av en behörig myndighet i det land där dödsfallet inträffade.

Stoft eller aska som förs in i Sverige

De som ordnar med gravsättningen ska anmäla till Skatteverket om de för in stoft eller aska i Sverige efter en person som har avlidit i utlandet (4 kap. 1 § BegrL).

Skatteverket utfärdar ett intyg om att stoftet får gravsättas eller kremeras. För att Skatteverket ska få utfärda intyget när det gäller stoft som förts in i Sverige krävs det att polismyndigheten lämnar tillstånd till gravsättning eller kremering (4 kap. 7 § andra stycket BegrL).

Det är den som ordnar med gravsättningen som ska ansöka om tillståndet hos polismyndigheten (4 kap. 6 § BegrL). Ansökan ska innehålla ett intyg om dödsfallet. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet eller en behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade. Det ska innehålla uppgifter om dödsdagen och, om möjligt, om dödsorsaken (20 § BegrF). Om polismyndigheten lämnar tillstånd till gravsättning eller kremering ska tillståndet skickas till Skatteverket (21 § BegrF).

Sverige har tillträtt europarådskonventionen om internationella transporter av stoft (Strasbourg 1973). Enligt konventionen utfärdas en s.k. passersedel för stoft när stoftet efter en person som avlidit i ett konventionsland ska transporteras till Sverige. Stoftet sänds tillsammans med passersedeln till den mottagande begravningsbyrån i Sverige.

Stoft eller aska som förs ut ur Sverige

När stoftet efter en person som avlidit i Sverige ska föras ut ur landet ska en passersedel följa med stoftet under transporten. Det är Skatteverket som utfärdar passersedeln (36 § BegrF). När stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av stoftet underrätta Skatteverket om detta (39 § BegrF).

För att Skatteverket ska kunna utfärda en passersedel krävs att förutsättningarna för att utfärda ett intyg för gravsättning eller kremering är uppfyllda. Om stoftet ska föras till ett land utanför Norden krävs dessutom ett intyg från en begravningsentreprenör som visar att kistan inte innehåller något annat än stoftet och sådana personliga tillhörigheter som ska gravsättas eller kremeras tillsammans med stoftet. Det ska också framgå av intyget från begravningsentreprenören att föreskrifterna i 40, 41 och 43 §§ BegrF är uppfyllda. Bestämmelserna tar upp hur kistan ska vara utformad och hur den ska vara förpackad. (37 § BegrF)

När askan efter en person som kremerats i Sverige ska föras ut ur landet, ska innehavaren av krematoriet utfärda ett utdrag ur den avlidnes kremationsjournal (44 § BegrF). När askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av askan intyga att detta har skett på utdraget ur kremationsjournalen, och skicka tillbaka utdraget till krematoriet. Utdraget ska ha kommit till krematoriet inom två veckor från den dag askan fördes ut ur landet. Innehavaren av krematoriet ska sedan meddela Skatteverket att askan har förts ut ur landet (45 § BegrF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar