OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

När en person flyttar mellan de nordiska länderna, gäller särskilda regler enligt en internordisk överenskommelse. Överenskommelsen innebär bland annat att de nordiska länderna bildar ett gemensamt registreringsområde vilket medför att en person inte samtidigt kan vara folkbokförd i mer än ett nordiskt land.

Den internordiska överenskommelsen

De nordiska länderna har en internordisk överenskommelse som innebär att de bildar ett gemensamt registreringsområde. De nordiska länderna är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Utflyttningslandets myndigheter ska underrättas

När någon flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land skickar Skatteverket en underrättelse till utflyttningslandets myndigheter för att personen ska bli avregistrerad från utflyttningslandets register, enligt den internordiska överenskommelsen.

Syftet med överenskommelsen är att ingen samtidigt ska kunna vara registrerad i mer än ett nordiskt land och ingen ska heller kunna undgå att bli registrerad.

Inflyttningslandets regler gäller

I Sverige är det Skatteverket som avgör om den som flyttar från ett annat nordiskt land ska registreras i folkbokföringen eller inte. Den internordiska överenskommelsen förutsätter inte att reglerna i de nordiska länderna är lika. Det är alltid inflyttningslandets beslut som blir bindande för myndigheten i utflyttningslandet (artikel 2 punkt 3 internordisk överenskommelse). En person som inte blir registrerad i inflyttningslandet ska därmed inte heller bli avregistrerad från utflyttningslandet.

Uppehållstillstånd kan krävas för folkbokföring

Reglerna om internordisk flyttning tillämpas även när en utomnordisk medborgare flyttar mellan två nordiska länder. Däremot omfattas inte en person som är medborgare i ett nordiskt land av de internordiska reglerna när denne flyttar till eller från ett land utanför Norden.

Regeln i 4 § FOL om att en utlänning måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbokförd gäller även vid en internordisk flyttning.

Medborgare i de nordiska länderna är undantagna från kravet på uppehållstillstånd när de vistas i andra nordiska länder. För EES-medborgare och deras familjemedlemmar gäller bestämmelserna om uppehållsrätt. Utomnordiska medborgare är skyldiga att ha uppehållstillstånd om de inte har uppehållsrätt, artikel 1 punkt 1 internordisk överenskommelse.

Skatteverket prövar dubbel bosättning

När någon anmäler flytt till Sverige från ett annat nordiskt land är det särskilt viktigt att Skatteverket undersöker om den som flyttar eventuellt har dubbel bosättning och familj som inte flyttar med till Sverige.

Vistelsens längd

En tidsbegränsad vistelse som är kortare än sex månader är normalt inte att anse som en flytt enligt överenskommelsen. När någon flyttar till Sverige är det Skatteverket som beslutar om inflyttning och tillämpar då regeln i 3 § FOL om ett års vistelse som krav för folkbokföring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring [1] [2]