OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Avskrivningsobjekt

Avskrivnings-underlag vid köp eller motsvarande

Avskrivnings-underlag vid gåva eller motsvarande

Beräkning av avskriv­ning­ens storlek

Jämkning av avdrag m.h.t. beskattnings­årets längd

Förskjutna avdrag

Byggnad 1

Anskaffnings­utgiften

Avskrivnings­plan övertas

Ja

Nej

Markanläggning 2

0

Avskrivnings­plan övertas

5 el. 10 % av an­skaff­nings­utgiften

Ja

Nej

Mark d.v.s. råmark

0

0

0

-

-

Substans­minskning av naturtillgång, d.v.s. grustäkt, stenbrott etc.

Anskaffnings­utgiften (alt. belopp enl. kapital­vinst­reg­lerna dock högst 75 % av allmänna salu­värdet)

Avskriv­nings­underlaget övertas

Avdrag motsv. minsk­ningen av tillgången

-

Ja

1. Byggnad

Byggnadsstomme, schaktning och pålning för byggnad, led­ningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas o.s.v. som är nöd­vändiga för byggnadens allmänna funktioner, personhissar, ändringsarbeten av mer genomgripande art t.ex. i samband med ombyggnad för annat ändamål.

2. Markanläggningar

Röjning, pålning för markanläggning, schaktning i allmänhet, stödmurar, torrläggning, rivning av byggnad, vägar, kanaler, hamninlopp och andra tillfarter, upplagsplatser, körplaner, par­keringsplatser, fotbollsplaner, tennisbanor, planteringar.