OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Under det år som dödsfallet inträffar sker beskattningen som om den avlidne levt hela året.

Samma regler som skulle gällt för den avlidne

För dödsboet tillämpas samma regler som skulle ha gällt för den avlidne (4 kap. 1 § andra stycket IL). Det innebär att den avlidnes inkomster läggs samman med dödsboets inkomster i en och samma deklaration. Boet beskattas efter samma skattesats som gäller för fysiska personer (65 kap. IL).

Begränsat eller obegränsad skattskyldighet

Om obegränsad eller begränsad skattskyldighet föreligger för den avlidnes inkomster fram till dödsfallet avgörs med ledning av var han eller hon var bosatt då inkomsten blev skattepliktig. Frågan om obegränsad eller begränsad skattskyldighet för de inkomster som tillfallit dödsboet efter dödsfallet avgörs med ledning av var den avlidne var bosatt vid dödstillfället. Om den avlidne vid detta tillfälle var obegränsat skattskyldig blir också dödsboet obegränsat skattskyldigt för de inkomster som tillfaller dödsboet efter dödsfallet. Var den avlidne vid dödstillfället begränsat skattskyldig blir dödsboet endast begränsat skattskyldigt för de inkomster som tillfaller dödsboet efter dödsfallet.

Allmänna avdrag och grundavdrag

Allmänna avdrag och grundavdrag beräknas på samma sätt som om den avlidne levt året ut (4 kap. 1 § och 63 kap. 2 § IL). Dödsboet har rätt till fullt grundavdrag även om boet skiftats före utgången av dödsåret.

Ett dödsbo efter en person som har flyttat till Sverige under beskattningsåret och var bosatt här vid dödsfallet, har rätt till grundavdrag dels för den tid han eller hon var bosatt här, dels för tiden mellan dödsfallet och beskattningsårets utgång.

Ett dödsbo efter en person som avlidit under beskattningsåret, men vid sitt frånfälle inte var bosatt här, kan ha rätt till grundavdrag om han eller hon under någon del av beskattningsåret varit bosatt här.

Om den avlidne var gift, ska reglerna för gifta tillämpas under dödsåret, oavsett när under året dödsfallet inträffade.

Särskild löneskatt

Ett dödsbo betalar inte egenavgifter eller allmän löneavgift. I stället betalas särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Ett dödsbo ska betala sådan skatt på inkomst av passiv näringsverksamhet samt, för dödsåret, på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ SAL, d.v.s. inkomst av annat förvärvsarbete (2 § första stycket SLFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]