OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

I internationella förhållanden kan olika regelverk styra rätten till pensionsgrundande inkomst.

Vilka inkomster ger rätt till PGI i Sverige?

Arbete som fysiskt utförs i Sverige ger rätt till PGI (6 kap. SFB).

Även inkomster i andra länder kan ge rätt till PGI. Den som omfattas av EU-förordning 883/04 tillhör bara ett lands socialförsäkring åt gången. Det innebära att den som omfattas av EU-förordningen och tillhör svensk socialförsäkring har rätt till PGI även för arbete som utförts i andra länder.

Om en i Sverige bosatt person samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz saknar A1-intyg ska Skatteverket i vissa fall ändå tillgodoräkna PGI på sådana inkomster.

Sverige har också ingått ett tjugotal konventioner om social trygghet med andra stater. Den som enligt en konvention omfattas av svensk socialförsäkring har rätt till PGI för inkomst av arbete som utförts i annat land.

Vilka inkomster ger inte rätt till PGI i Sverige?

Arbete som inte utförts fysiskt i Sverige ger inte rätt till PGI (6 kap. SFB).

Den som omfattas av EU-förordning 883/04 och inte tillhör svensk socialförsäkring har inte rätt till PGI för inkomster av arbete som utförts i Sverige. Inte heller den som utför arbete i Sverige men enligt en konvention omfattas av ett annat lands socialförsäkring har rätt till PGI.

Rätten till PGI följer skyldigheten att betala socialavgifter

Reglerna för skyldigheten att betala socialavgifter är desamma som reglerna för rätten till PGI i internationella förhållanden. Läs mer om socialavgifter i internationella sammanhang.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 2009-09-16 [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg [1]

Referenser inom pensionsgrundande inkomst (pgi)