OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Vid slutlig skatt tar Skatteverket normalt ut ett skattetillägg med 40 procent. Vid annan skatt är den normala procentsatsen 20 procent.

Normal procentsats vid slutlig skatt

När den uppgiftsskyldige har lämnat en oriktig uppgift som rör slutlig skatt ska skattetillägget normalt tas ut med 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts för den uppgiftsskyldige om den oriktiga uppgiften hade godtagits (49 kap. 11 § SFL).

I vissa situationer beräknas skattetillägget på ett annat underlag, se Vad den undandragna skatten kan bestå av.

Vad menas med slutlig skatt?

Vilka skatter och avgifter som omfattas av slutlig skatt framgår av 56 kap. 3 § 1–4 och 6 §§ SFL (49 kap. 11 § SFL). Av bestämmelsen kan man utläsa att skatterna och avgifterna som omfattas är

  • kommunal och statlig inkomstskatt
  • expansionsfondsskatt
  • fastighetsskatt
  • avkastningsskatt på pensionsmedel (med ett undantag)
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • kommunal fastighetsavgift.

Normal procentsats vid annan skatt

Skattetillägg på annan skatt, såsom mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatt, tas normalt ut med 20 procent. Procentsatsen beräknas på skatt eller avgift som inte har redovisats eller på skatt som felaktigt har redovisats med ett för högt belopp.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Referenser inom skattetillägg