OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2017.

Bestämmelser för hur man behandlar uppgifter elektroniskt i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet finns i LPB, FPB och PuL. Författningarna innehåller bestämmelser om ändamål för behandlingen, vilka uppgifter som får behandlas och hur uppgifterna får behandlas.

Bestämmelser om vad som är tillåten behandling av personuppgifter

LPB anger ramarna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Skatteverkets rätt att behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten omfattar all den verksamhet som Skatteverket bedriver med stöd av lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar (prop. 1998/99:34 sid 32).

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Skatteverket får bara behandla personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålet för behandlingen av personuppgifterna ska bestämmas innan behandlingen påbörjas (9 § c PuL). Av 1 § LPB framgår att ändamålen är att bedriva spaning och utredning ifråga om brott som avses i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar samt att förebygga dessa brott.

Finalitetsprincipen

Personuppgifter får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in från början. Detta kallas finalitetsprincipen.

Ändamål i underrättelseverksamhet

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter i en särskild undersökning är att resultatet av behandlingen ska utgöra underlag för beslut om att inleda en förundersökning eller tjäna som underlag för operativa åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Behandlingens ändamål är alltså detsamma som ändamålet för den särskilda undersökningen (prop. 1998/99:34 sid. 47).

Ändamålet för en särskild undersökning behöver anges noggrant. Det bör vara preciserat med inriktning på viss brottslighet. Personuppgifter som behandlas i en särskild undersökning ska vara nödvändiga för och ha anknytning till den särskilda undersökningen och den förmodade brottsligheten.

Tillsynsärende: inte tillräckligt preciserat ändamål

Ändamålets betydelse i underrättelseverksamhet aktualiserades i ett tillsynsärende hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Ärendet gällde dåvarande Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i en uppgiftssamling kallad ”Kringresande”. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden fann att Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen i flera avseenden var olaglig. Den allvarligaste bristen var att ändamålet för personuppgiftsbehandlingen var alldeles för oprecist. Nämnden uttalade att ett opreciserat ändamål inte ger några ramar för personuppgiftsbehandlingen vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel. En annan allvarlig brist var att det inte fanns ett tillräckligt tydligt samband mellan den av Polismyndigheten angivna brottsligheten och de personuppgifter som behandlades (Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande 2013-11-15, dnr 173-2013).

Grundläggande krav på behandlingen

LPB innehåller inte några särskilda bestämmelser om grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen eller överföring till tredje land. Skatteverket tillämpar därför PuL:s bestämmelser om grundläggande krav på behandling av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.

Behandla uppgift om kvarstående misstankar

Skatteverket får behandla personuppgifter elektroniskt i förundersökningar. När en förundersökning har avslutats får personuppgifterna enligt huvudregeln behandlas enbart för arkiveringsändamål. Från denna huvudregel finns två undantag:

 • förundersökningar som har lagts ned på grund av bristande bevisning
 • åtal som har lagts ned eller frikännande lagakraftvunnen dom.

Behandla uppgifter om brottsmisstanke sedan förundersökningen har lagts ned på grund av bristande bevisning

Om en förundersökning, som avser brott som anges i lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, läggs ned på grund av bristande bevisning får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkiveringsändamål om följande två förutsättningar är uppfyllda (13 § LPB):

 • den misstänkte är enligt förundersökningsledarens bedömning fortfarande skäligen misstänkt för brottet
 • uppgifterna behövs för att förundersökningen ska kunna tas upp på nytt.

Uppgifter om den misstänkte får behandlas endast om det behövs för att förundersökning ska kunna tas upp på nytt. Endast sådana uppgifter som behövs för detta ändamål får behandlas (prop. 1998/99:34 sid 76).

Tillgången till uppgifterna om de kvarstående misstankarna ska begränsas. Skatteverket ska särskilt besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna (3 § FPB).

Behandla uppgifter om brottsmisstanke sedan åtal har lagts ned eller frikännande lagakraftvunnen dom har meddelats

Om ett åtal mot en person har lagts ned eller om en person har frikänts genom en lagakraftvunnen dom får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkiveringsändamål enbart om en av följande förutsättningar är uppfylld (14 § LPB):

 • förundersökningen tas upp på nytt
 • prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap. rättegångsbalken är aktuell.

Tillgången till uppgifterna om de kvarstående misstankarna ska begränsas och Skatteverket ska särskilt besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna (3 § FPB).

Behandla uppgifter ur beskattningsdatabasen

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet får ha direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen (2 kap. 7 § SdbL). Denna möjlighet gäller både för underrättelseverksamheten och för utredningsverksamheten.

Att den brottsbekämpande verksamheten får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen innebär inte att den brottsbekämpande verksamheten får ha tillgång till och ta del av samtliga uppgifter i databasen. Den brottsbekämpande verksamheten får bara ta del av och behandla sådana uppgifter som den verksamhetsgrenen får behandla enligt LPB. Detta innebär att den brottsbekämpande verksamheten bara får ta del av sådana uppgifter i beskattningsdatabasen som är relevanta för ändamålet med behandlingen hos den brottsbekämpande verksamheten (prop. 2005/06:169 sid. 84 ff.).

Begränsning av vilka sökbegrepp som får användas

När det gäller fysiska personer får den brottsbekämpande verksamheten bara använda följande uppgifter som sökbegrepp i beskattningsdatabasen (14 a § LPB):

 • namn
 • personnummer
 • samordningsnummer.

Denna begränsning gäller både för underrättelseverksamheten och för utredningsverksamheten.

Bestämmelserna i LPB och PuL gäller inte uppgifter om juridiska personer. Detta betyder att begränsningarna av sökbegrepp som räknats upp för fysiska personer inte gäller för juridiska personer.

Anmäla till Datainspektionen för förhandskontroll

Om Skatteverket ska behandla personuppgifter elektroniskt - och det av uppgifterna framgår att en person är dömd eller misstänkt för brott - ska behandlingen anmälas till Datainspektionen för förhandskontroll. Anmälan ska göras senast tre veckor innan behandlingen påbörjas (2 § FPB).

Anmälan behöver inte göras om behandlingen utförs

 • i Skatteverkets diarium över inkomna ärenden
 • för att Skatteverket ska fullgöra sin skyldighet enligt 2 kap. TF att lämna ut en allmän handling
 • i enlighet med bestämmelser i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446)
 • i en förundersökning
 • i en särskild undersökning i underrättelseverksamhet
 • i ett underrättelseregister
 • för hantering av ärenden i samband med förundersökning och förenklad brottsutredning
 • i ett ärende som rör en enskild person hos Skatteverket
 • i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter.

Datainspektionen har meddelat föreskrifter angående skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen (DIFS 1998:2). I föreskriften anges vad en anmälan ska innehålla och hur den ska vara utformad.

Bestämmelser för att behandla uppgifter i underrättelseverksamhet

Skatteverket får behandla personuppgifter i underrättelseverksamhet antingen i en särskild undersökning eller i underrättelseregister. Den särskilda undersökningen ska avse brott som anges i lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och det ska finnas anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas (11 § LPB).

Behandla känsliga personuppgifter

Skatteverket får inte behandla känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten (4 § andra stycket LPB).

Särskild upplysning om att någon inte är misstänkt för brott

När Skatteverket i underrättelseverksamheten behandlar uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot, ska det finnas en upplysning som anger att personen inte är misstänkt (11 § andra stycket LPB).

Behandla uppgifter i särskilda undersökningar

I särskilda undersökningar hanteras integritetskänsliga uppgifter. Därför finns det speciella bestämmelser för behandling av personuppgifter i särskilda undersökningar.

Besluta om särskild undersökning

Ett beslut om att behandla personuppgifter i en särskild undersökning ska innehålla uppgifter om ändamålet med behandlingen och de föreskrifter som behövs för att skydda de registrerades personliga integritet (12 § första stycket LPB). Föreskrifterna kan avse frågor om exempelvis följande (prop 1998/99:34 sid. 76):

 • hur information ska inhämtas till undersökningen
 • hur ofta och på vilket sätt arbetet ska avrapporteras
 • vilka personer som ska arbeta med undersökningen.

Beslut om att behandla personuppgifter i en särskild undersökning behöver inte innehålla någon uppgift om under hur lång tid uppgifterna ska behandlas. Detta regleras i LPB:s och FPB:s bestämmelser om gallring (15 § LPB och 11 § FPB).

Beslut om att behandla personuppgifter i en särskild undersökning ska fattas av Skatteverkets chef eller någon annan vid verket som chefen förordnar (6 § FPB).

Förteckning över beslut om särskilda undersökningar

Skatteverket ska föra en förteckning över beslut om särskilda undersökningar (12 § andra stycket LPB). Förteckningen får inte innehålla uppgifter om namn eller personnummer (5 § FPB).

Innehållet i en särskild undersökning

Den elektroniska behandlingen i en särskild undersökning får bara innehålla sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med undersökningen. Det är alltså det förutbestämda ändamålet med behandlingen som sätter ramarna för vilka personuppgifter som får behandlas i den särskilda undersökningen. Någon annan begränsning finns inte.

Detta innebär att Skatteverket får behandla uppgifter om personer som inte är misstänkta, t.ex. vittnen, arbetsgivare och andra personer, om dessa har anknytning till undersökningen (prop. 1998/99:34 sid. 75). Det måste dock framgå att personen inte är misstänkt (11 § andra stycket LPB).

Åtkomst till uppgifter i en särskild undersökning

Eftersom särskilda undersökningar innehåller integritetskänsliga uppgifter är det viktigt att Skatteverket begränsar tillgången till uppgifterna. Enligt huvudregeln får bara de personer som arbetar med en särskild undersökning ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas elektroniskt i undersökningen. Andra personer vid Skatteverket får ta del av sådana uppgifter enbart om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder (7 § FPB).

Behandla uppgifter i ett underrättelseregister

I underrättelseregister behandlas integritetskänsliga uppgifter. Det finns därför speciella bestämmelser för behandling av personuppgifter i underrättelseregister.

Innehållet i ett underrättelseregister

Ett underrättelseregister får innehålla följande

 • uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person om uppgifterna ger anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna skäligen kan misstänks för att ha utövat eller komma att utöva den allvarliga brottsliga verksamheten
 • uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha samband med allvarlig brottslig verksamhet
 • uppgifter om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med allvarlig brottslig verksamhet.

Sådana uppgifter som anges i de två sistnämnda punkterna får behandlas även om de kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna måste dock förses med en upplysning om att det inte finns någon misstanke mot den enskilde (9 § LPB).

Skatteverket får i ett underrättelseregister behandla uppgifter om iakttagelser, tips eller upplysningar som kan ge anledning att misstänka att brottslig verksamhet förekommer även om något konkret brott inte är känt och grund för att inleda en förundersökning inte föreligger. Uppgifterna kan vara betydelsefulla för att följa upp brottslig verksamhet eller för att se trender i brottsligheten (prop. 1998/99:34 sid. 51).

De uppgifter som Skatteverket behandlar i ett underrättelseregister måste vara nödvändiga för ändamålet med registret. När det gäller uppgifter om enskilda som registreras i registret finns en begränsning av vilka uppgifter som får behandlas.

För enskilda som registreras i ett underrättelseregister får enbart följande uppgifter behandlas (10 § LPB):

 • upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet
 • identifieringsuppgifter
 • uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken
 • de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet
 • uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel
 • ärendenummer
 • hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av Polismyndigheten, Tullverket eller Skatteverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer.

Det finns inte någon begränsning när det gäller möjligheten att behandla uppgifter om juridiska personer. Uppgifter som rör ett bolag kan alltså behandlas utan inskränkning. Detta gäller även strategiska och allmänna uppgifter för underrättelseverksamheten som inte har anknytning till en enskild person (prop. 1998/99:34 sid. 75).

Åtkomst till uppgifter i ett underrättelseregister

Skatteverket får ha direktåtkomst till underrättelseregistren. Bara de anställda som verkligen behöver ha tillgång till uppgifterna som behandlas i underrättelseregistren får ha tillgång till dem (9 § FPB).

Bestämmelser för att behandla uppgifter i utredningsverksamhet

När Skatteverket behandlar personuppgifter elektroniskt i utredningsverksamheten, dvs. i förundersökningar, förutredningar och vid förenklad brottsutredning, ska bestämmelserna i LPB, FPB och PuL tillämpas. LPB innehåller enbart ett fåtal bestämmelser som avser utredningsverksamheten specifikt. En av dem gäller en begränsning av möjligheten att behandla känsliga personuppgifter.

Behandla känsliga personuppgifter

Skatteverket får inte behandla uppgifter om en person enbart på grund av vad som är känt om personens

 • ras eller etniska ursprung
 • politiska åsikter
 • religiösa eller filosofiska övertygelse
 • medlemskap i fackförening
 • hälsa eller sexualliv.

Sådana uppgifter kallas känsliga personuppgifter.

Skatteverket får behandla känsliga personuppgifter om en person under förutsättning att uppgifter om personen i fråga redan behandlas hos Skatteverkets brottsbekämpande enhet av andra skäl. Men uppgifterna får bara behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen (4 § första stycket LPB). Behandling av känsliga personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska alltså ske endast i undantagssituationer.

I en utredning av brott inom skatteområdet förekommer det sällan känsliga personuppgifter. Det är däremot inte ovanligt att det i en skatteutredning förekommer känsliga personuppgifter. Uppgifter från en skatteutredning hämtas ofta in när en förundersökning har påbörjats och det är då inte möjligt att sortera bort de känsliga uppgifter som finns i det inhämtade materialet. Därför finns det en möjlighet för Skatteverkets brottsbekämpande enhet att behandla känsliga personuppgifter i bl.a. en förundersökning om övriga förutsättningar för behandlingen är uppfyllda (prop. 1998/99:34 sid. 35).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
 • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]
 • Personuppgiftslag (1998:204) [1]

Propositioner

 • Proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. [1]

Övrigt

 • Integritetsskyddsmyndigheten - IMY (fd. Datainspektionen) [1]
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande 2013-11-15, dnr 173-2013 [1]