OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Återbetalning enligt 24 § RSL

Beskattningsmyndigheten ska, till skattskyldig som redovisat reklamskatt på annonser i självständig periodisk publikation, återbetala så stor del av den erlagda skatten för ett beskatt-ningsår som svarar mot en skattepliktig annonsomsättning om högst 50 miljoner kr för helt år (24 § första stycket RSL). Erlagd skatt för annonser i annonsblad, katalog eller program berättigar dock inte till återbetalning (24 § andra stycket RSL).

Återbetalning, som normalt sker efter utgången av varje halvt beskattningsår, ska ske till skattskyldig som har erlagt reklamskatt för annonserna i fråga. Det belopp som återbetalas får, såvitt avser första halvan av beskattningsåret, inte överstiga skatten på en omsättning som uppgår till hälften av de ovan nämnda beloppen. Föreligger synnerliga skäl kan beskattningsmyndigheten enligt 24 § fjärde stycket RSL återbetala skatt tidigare än vad ovan sagts.

Beslut om återbetalning av skatt enligt 24 § RSL anses vara beslut om punktskatt (53 kap. 5 § 1 a SFL). Bestämmelsen innebär att förfarandet fram till beslutet om återbetalning m.m. ska regleras i lagarna om punktskatt medan förfarandet därefter ska regleras i SFL (prop. 2010/11:165 s. 973). Bestämmelserna om betalning, anstånd, ränta, indrivning, särskilda avgifter, omprövning och överklagande i SFL ska alltså gälla för besluten om återbetalning av reklamskatt. Observera dock att möjligheten att överklaga beslut enligt 24 § RSL har begränsats. Beslut enligt 24 § fjärde stycket , om tidigarelagd återbetalning, inte får överklagas (32 § RSL).

Självständig periodisk publikation

Enligt förarbetena anses som självständig i princip varje periodisk publikation som ges ut under ett eget namn. Om en periodisk publikation kommer ut i flera editioner under samma namn betraktas de olika editionerna inte som självständiga. Om huvudtidning och avläggare, d.v.s. periodisk publikation som kommer ut under eget namn med delvis eget material, men som i övrigt innehåller samma material som huvudtidningen – har samma redaktionella innehåll, anses huvudtidningen och avläggaren som en periodisk publikation (prop. 1971:28 s. 11).

Om en tidning eller en tidskrift med flera editioner eller med avläggare är att anse som en självständig publikation beräknas det återbetalningsberättigade avdraget på den sammanlagda skattepliktiga omsättningen.

Rättsfall: begreppet självständig

Frågan gällde tolkningen av begreppet självständig i 24 § RSL. Enligt kammarrättens mening var de aktuella publikationerna som samtliga utges under fyra olika namn, innehållsmässigt till övervägande del identiska. Kammarrättens fann att tidningarna som ges ut under fyra olika namn vid tillämpning av RSL ska anses som en självständig periodisk publikation (KRSU 2004-06-28, mål nr 631-03).

Exempel: återbetalning enligt 24 § RSL

Hur redovisad reklamskatt i förekommande fall återbetalas belyses av följande utdrag ur skatteutskottets betänkande 1971:30 i anledning av prop. 1971:28 med förslag till införande av annonsskatten (s. 8 f.).

”Om en veckotidning under första halvåret har en annonsomsättning på 1,4 miljoner kr återbetalas snarast efter utgången av första halvåret 140 000 kr eller hela det inbetalade skattebeloppet. Ökar annonsomsättningen under andra halvåret till 1,9 miljoner kr återbetalas efter årets utgång av den inbetalade skatten på 190 000 kr endast 160 000 kr. Skulle det omvända förhållandet föreligga mellan de två halvåren bör den första utbetal-ningen maximeras till 150 000 kr och samma belopp utbetalas efter årets utgång. Om en tidning nedläggs eller startar under loppet av ett kalenderår bör återbetalningen på motsvarande sätt proportioneras. Som huvudregel skall gälla att återbetalningen aldrig får överstiga den erlagda skatten. Om synnerliga skäl föreligger – exempelvis tillfälliga likviditetssvårigheter, som kan äventyra en tidnings utgivande, eller utgivningen av tidningen upphör – bör RSV kunna i förtid restituera skatt inom de angivna gränserna. Ränta bör inte utgå på restituerad skatt.”

Exemplet avser bestämmelsen om återbetalning i annonsskatteförordningen (SFS 1971:170) som motsvarar 24 § RSL. Enligt den lydelse bestämmelsen hade då skulle skatt som svarar mot en skattepliktig omsättning om högst 3 miljoner kronor för helt år återbetalas. Exemplet utgår från en skattesats om 10 procent.

Beloppsgränser för återbetalning och skattesatser har därefter förändrats.

Befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt

Beskattningsmyndigheten har även möjlighet att medge befrielse från skyldigheten att inbetala reklamskatt. För att befrielse ska kunna medges krävs att den skattskyldige är berättigad till återbetalning enligt 24 § första stycket RSL och att den skattepliktiga omsättningen för publikationen i fråga kan förväntas med säkerhet inte överstiga 50 miljoner kr för ett helt år (24 § tredje stycket RSL). Det bör observeras att en befrielse från skyldigheten att inbetala reklamskatt inte innebär att den skattskyldige befriats från sin skyldighet att avge deklaration.

Beslut enligt 24 § tredje stycket RSL, d.v.s. beslut om befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt får inte överklagas (32 § RSL).

Återbetalning enligt 25 § RSL

Beskattningsmyndigheten ska återbetala reklamskatt som skattskyldig erlagt trots att han inte varit redovisningsskyldig (25 § RSL). Ett sådant beslut om återbetalning av skatt anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § 1 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]