OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Beskattningsmyndigheten ska återbetala reklamskatt som en skattskyldig erlagt trots att denne inte varit redovisningsskyldig (25 § RSL). Ett sådant beslut om återbetalning av skatt anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § 1 SFL).

Före den 1 januari 2018 gällde ett förfarande för återbetalning av skatt i andra periodiska publikationer än annonsblad, katalog eller program. En skattskyldig som var berättigad till sådan återbetalning för annonser i en periodisk publikation kunde även befrias från inbetalning av reklamskatt, om den skattepliktiga omsättningen för publikationen med säkerhet kunde förväntas inte vara högre än att all reklamskatt skulle komma att återbetalas. Eftersom annonser i samtliga periodiska publikationer undantas från skatteplikt enligt 4 § 1 RSL från och med den 1 januari 2018 har reglerna om sådan återbetalning respektive betalningsbefrielse samtidigt upphört att gälla (jfr den numera upphävda 24 § RSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]