OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelserna om hur konton som innehas av fysiska personer ska granskas är olika beroende på när kontot öppnades och hur stort saldot är. Finns det indicier på att kontohavaren har anknytning till USA kan dessa indicier läkas genom viss dokumentation och intygande.

Rapporteringspliktiga konton

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Kravet på hur granskningen ska utföras varierar beroende på vilken sorts konto granskningen avser. Vissa konton är dock undantagna från rapporteringsplikt. Dessa behöver varken granskas eller rapporteras (prop. 2014/15:41 sid. 140).

Befintligt lågvärdekonto

Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto vars saldo eller värde uppgick till 1 000 000 USD eller lägre den 30 juni 2014 (4 kap. 1 § IDKL). Vid granskning av dessa konton ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet gå igenom den information som finns i dess elektroniskt sökbara databaser. Utgångspunkten är att ett konto ska anses vara ett rapporteringspliktigt konto om granskningen visar att

 1. kontohavaren har sin hemvist eller är medborgare i USA
 2. kontohavaren otvivelaktigt föddes i USA
 3. kontohavaren har en aktuella post-, bostads- eller boxadress i USA (prop. 2014/15:41 sid. 172)
 4. kontohavaren har ett aktuellt amerikanskt telefonnummer
 5. det finns en stående instruktion om att föra över medel från kontot till ett konto i USA
 6. en person med giltig fullmakt eller underteckningsrätt avseende kontot har adress i USA eller
 7. kontohavaren har en c/o eller poste restante-adress i USA som enda adress registrerad hos det finansiella institutet.

Om det vid sökningen framkommer en eller flera indicier (omständigheter) på att personen är amerikansk medborgare eller har hemvist i USA, ska kontot anses vara rapporteringspliktigt om inte det finansiella institutet har eller inhämtar viss dokumentation som motsäger indicierna (4 kap. 5 § IDKL). Institutet ska hämta in intygande eller styrkande dokumentation enligt den granskningen som ska göras för befintliga högvärdekonton, enligt 4 kap. 5 § IDKL, inom 90 dagar från det att omständigheterna upptäcktes. Intygande behöver dock inte hämtas in om institutet redan har tillgång till den informationen som är nödvändig (4 kap. 5 § andra stycket och 8 § IDKL).

Framkommer inga indicier enligt punkt 1 – 6 vid den elektroniska sökningen behöver inte det finansiella institutet genomföra någon ytterligare granskning av kontot. Detta gäller fram till dess att förhållanden ändras eller tills värdet eller saldot på kontot överstiger gränsen för högvärdekontot då det finns krav på annan granskning av kontot (prop. 2014/15:41 sid. 74).

Rapporteringsskyldiga finansiella institut måste bevaka sina elektroniska register för att upptäcka förändringar i de uppgifter som krävs för granskningen. Det finns därför krav på att instituten ska ha processer och rutiner för att upptäcka om och när dessa omständigheter tillkommer i de elektroniskt sökbara databaserna. Om det inträffar sådana förändringar så att kontot efter genomförd granskning ska anses vara ett rapporteringspliktigt konto ska det vara det från och med det kalenderår då förändringen inträffade (4 kap. 1 § andra stycket IDKL).

Granskningen av befintliga lågvärdekonton ska vara klar senast den 30 juni 2016 (ögb punkt 4 IDKL). Vid beräkningen av gränsvärden ska som huvudregel saldo eller värde för samtliga konton som en person har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet och hos närstående finansiella institut läggas ihop.

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa reglerna för granskning av nya konton även när de ska granska ett befintligt konto om de vill (8 kap. 5 § IDKL).

Lågvärdekonton som inte behöver granskas

Vissa befintliga lågvärdekonton behöver inte granskas av de finansiella instituten. Det gäller

 • konton vars saldo eller värde uppgick till 50 000 USD eller lägre den 30 juni 2014
 • försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal om dess saldo uppgick till 250 000 USD eller lägre den 30 juni 2014.
 • inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1, vars saldo eller värde uppgår till 50 000 USD eller lägre.

Granskning behöver inte göras av försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal om det finns legala hinder mot att sådana avtal får säljas till personer som har hemvist i USA.

De konton som inte behöver granskas ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton. Detta innebär t.ex. att ett inlåningskonto inte är rapporteringspliktigt förrän saldot överstiger 50 000 USD. Saldot eller värdet på ett konto ska fastställas per den 31 december eller någon annan lämplig rapporteringsperiod om inget annat anges (8 kap. 3 § IDKL). Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kan välja att ändå granska konton som är undantagna. Om de vid granskningen identifierar ett konto som ett rapporteringspliktigt konto får institutet välja om det vill behandla kontot som ett rapporteringspliktigt konto eller inte (4 kap. 2 § IDKL).

Lågvärdekonto där saldot senare överstiger 1 000 000 USD

Skulle saldot eller värdet på

 • konton vars saldo eller värde uppgick till 50 000 USD eller lägre den 30 juni 2014
 • försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal om dess saldo uppgick till 250 000 USD eller mindre den 30 juni 2014

överstiga 1 000 000 USD vid utgången av år 2015 eller senare år måste det finansiella institutet dock granska kontot eller avtalet (4 kap. 2 § IDKL). En sådan granskning ska göras inom sex månader från utgången av det kalenderår då saldot översteg beloppsgränsen (2 § (2015:70) Förordningen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet).

Befintligt högvärdekonto

Ett högvärdekonto är ett konto vars saldo eller värde översteg 1 000 000 USD den 30 juni 2014 eller vid utgången av senare kalenderår. Vid beräkningen av gränsvärden ska som huvudregel saldo eller värde för samtliga konton som en person har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet och hos närstående finansiella institut läggas ihop.

Granskningen av befintliga högvärdekonton ska vara klar senast den 30 juni 2015 (ögb punkt 3 IDKL). Granskningen behöver bara göras en gång per konto så länge inte omständigheterna förändras (4 kap. 4 § tredje stycket IDKL).

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa reglerna för granskning av nya konton även när de ska granska ett befintligt konto om de vill (8 kap. 5 § IDKL).

Ett konto ska anses vara rapporteringspliktigt från och med det kalenderår då det har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto (4 kap. 7 § IDKL).

Granskningen

Institutet ska genomföra granskningen enligt 4 kap. 1 § första stycket och 2 § IDKL. Ett befintligt högvärdekonto ska dock anses vara ett rapporteringspliktigt konto om den enda adress som det finansiella institutet har registrerad för kontohavaren är en c/o- eller posterestante-adress även om adressen inte är amerikansk. En c/o-adress i Sverige eller i något annat land är ett sådant indicium som innebär att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om inte indicen läks enligt 5 § (4 kap. 3 § andra stycket IDKL).

Även vid granskning av ett befintligt högvärdekonto ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet alltså börja med att granska den information som finns i de elektroniskt sökbara databaserna som institutet har (4 kap. 3 § IDKL). Eftersom dessa konton har ett saldo över 1 000 000 USD blir bara undantaget för försäkringsavtal där det finns legala hinder mot att dessa säljs till personer som har hemvist i USA aktuellt (4 kap. 2 § 2b IDKL och prop. 2014/15:41 sid. 173). Om informationen i de elektroniska sökbara databaserna inte är tillräckliga för att bedöma om omständigheter enligt 4 kap. 1 § första stycket punkt 1 och 3-7 samt 2 § första stycket 2b IDKL förligger ska institutet även söka efter sådan information i huvudkundregistret och i pappersarkiv (4 kap. 4 § IDKL och prop. 2014/15:41 sid. 174). Den elektroniskt sökbara informationen anses vara tillräcklig om institutets databaser innehåller fält för och fångar upp de omständigheter som framgår av 4 kap. 1 § första stycket IDKL. t.ex. telefonnummer och adresser utanför Sverige (prop. 2014/15:41 sid. 174).

Om informationen inte heller finns i huvudkundregistret ska institutet även söka efter uppgifter bland följande handlingar, som inte är elektroniskt sökbara, som har koppling till kontot och som institutet har hämtat in under de senaste fem åren (4 kap. 4 § IDKL) avseende

 1. Den senast inhämtade styrkande dokumentationen avseende kontot, som avses i 8 kap. 6 § IDKL
 2. Det senaste avtalet eller annan dokumentation avseende öppnandet av kontot
 3. Den senaste dokumentationen som inhämtats med stöd av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detsamma gäller dokumentation som inhämtats för att uppfylla någon annan lagstiftning.
 4. Gällande fullmakter eller handlingar avseende underteckningsrätt, och
 5. Gällande stående instruktioner om att överföra medel.

Läkning av indicier

Om det finansiella institutet hittar en eller flera indicier när de granskar kontot blir kontot rapporteringspliktigt. Detta gäller dock inte om institutet har eller får in uppgifter som visar att indicierna inte innebär att kontohavaren är amerikansk medborgare eller har hemvist i USA. De uppgifter och dokument som krävs för att kontot inte ska anses vara rapporteringspliktigt ska det finansiella institutet ha fått tillgång till inom 90 dagar från det att omständigheterna framkom (4 kap. 5 § IDKL). Detta gäller oavsett om kontot är ett högvärdekonto eller lågvärdekonto (prop. 2014/15:41 sid. 174).

Kontohavare född i USA

Om det framkommer indicier som otvivelaktigt tyder på att kontohavaren föddes i USA blir kontot inte rapporteringspliktigt om institutet får tillgång till samtliga följande dokument

 1. Ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare i USA,
 2. dokumentation om ett pass som inte är amerikanskt eller en annan identifikationshandling som har utfärdats av en myndighet som visar kontohavarens medborgarskap eller nationalitet i ett annat land än USA och
 3. en kopia av kontohavarens intyg om att denne har upphört att vara amerikansk medborgare. Det intyg som avses är ”Certificate of Loss of Nationality of the United States” som utfärdas av U.S. Department of State (4 kap. 5 § första stycket 1 IDKL och prop. 2014/15:41 sid. 175).Även om inte kontohavaren lämnar in ett intyg om att denne har upphört att vara amerikansk medborgare finns en möjlighet att kontot inte ska vara ett rapporteringspliktigt konto. Detta gäller om det finansiella institutet har eller hämtar in en rimlig förklaring till varför kontohavaren inte har ett intyg om att denne har upphört att vara amerikansk medborgare, eller varför han eller hon inte blev amerikansk medborgare vid födseln (4 kap. 5 § andra stycket IDKL).

Amerikansk post-, bostadsadress eller telefonnummer

Har det framkommit vid granskningen att det finns en aktuell post- eller bostadsadress i USA ska kontohavaren komma in med både

 1. Ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare i USA och
 2. Styrkande dokumentation som visar kontohavarens icke-amerikanska status (4 kap. 5 § första stycket 2 IDKL).

Detsamma gäller om en eller flera amerikanska telefonnummer är de enda telefonnummer som är kopplade till kontot.

Stående instruktion om överföring av medel

Om indicien gäller att det finns en stående instruktion om att överföra medel från kontot till ett amerikanskt konto räcker det med att kontohavaren antingen skickar in

 1. Ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare i USA eller
 2. Styrkande dokumentation som visar kontohavarens icke-amerikanska status (4 kap. 5 § första stycket 3 IDKL).

Giltig fullmakt, c/o- eller poste restante-adress eller amerikanskt telefonnummer

Slutligen kan följande framkomma vid granskningen

 • det finns en giltig fullmakt eller underteckningsrätt för en person som har adress i USA eller
 • kontohavaren har en c/o- eller en poste restante-adress som enda adress eller
 • kontohavaren har ett eller flera amerikanska telefonnummer samtidigt som det finns minst ett annat telefonnummer kopplat till kontot.

För samtliga dessa indicier gäller att de släcks om kontohavaren antingen skickar in

 1. Ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare i USA eller
 2. Styrkande dokumentation som visar kontohavarens icke-amerikanska status (4 kap. 5 § första stycket 4 IDKL).

Tjänsteman med särskilt ansvar för kundkontakter

Finns det en tjänsteman som har särskilt ansvar för kontakterna med kontohavaren och denne tjänsteman har eller får kännedom om att kontohavaren är en specificerad amerikansk person ska kontot anses vara ett rapporteringspliktigt konto. Detta gäller även om det inte framkommit några omständigheter som visar detta vid granskningen av kontot (4 kap. 6 § IDKL).

Kvalificerad förmedlare eller källskatteinnehållande enhet

Vissa rapporteringskyldiga finansiella institutet kan tidigare ha inhämtat dokumentation från kontohavare för att fastställa om kontohavaren är medborgare eller har hemvist i USA. Dessa institut behöver i vissa fall inte granska kontot på nytt enligt 4 kap. 1-5 §§ IDKL utan kan förlita sig på den dokumentationen. Detta gäller under förutsättning att det rapporteringsskyldiga finansiella institutet tidigare har ingått avtal med den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS) om institutets status som kvalificerad förmedlare eller källskatteinnehållande enhet och att institutet har inhämtat dokumentationen till följd av det avtalet (4 kap. 8 § IDKL). Det avtal som avses är s.k. Qualified Intermediary-avtal eller QI-avtal (prop. 2014/15:41 sid. 77). Institutet behöver inte granska kontot även om institutet inhämtat dokumentationen före FATCA:s ikraftträdande. Detta gäller dock inte om det finns en tjänsteman med särskilt ansvar för kontakten med kontohavaren och den tjänstemannen har kännedom om att kontohavaren är en specificerad amerikansk person. I dessa fall ska kontot anses vara ett rapporteringspliktigt konto oavsett den tidigare inhämtade dokumentationen (prop. 2014/15:41 sid. 176).

Sammanfattning över indicier och hur dessa kan läkas

Indicier om hemvist eller medborgarskap i USA

Läkning

Född i USA

Både intygande från kontohavaren om att han eller hon inte har hemvist eller är medborgare i USA och

pass eller annan identifikationshandling som visar kontohavarens nationalitet eller medborgarskap i annat land än USA samt

kopia av intyg om att kontohavaren har upphört att vara amerikansk medborgare alternativt en rimlig förklaring till varför sådant intyg saknas

Post- eller bostadsadress i USA

Både intygande från kontohavaren och

Styrkande dokumentation

Aktuellt amerikanskt telefonnummer

Både intygande från kontohavaren och

Styrkande dokumentation

Stående instruktion om att överföra medel från kontot till ett konto i USA

Antingen intygande från kontohavaren eller

Styrkande dokumentation

Giltig fullmakt eller motsvarande för person med adress i USA

Antingen intygande från kontohavaren eller

Styrkande dokumentation

c/o- eller poste restante-adress i USA som enda adress (gäller endast låg-värdekonton)

Antingen intygande från kontohavaren eller

Styrkande dokumentation

c/o- eller poste restante-adress oavsett land (gäller hög-värdekonton)

Antingen intygande från kontohavaren eller

Styrkande dokumentation

Både amerikanskt och andra telefonnummer kopplade till kontot

Antingen intygande från kontohavaren eller

Styrkande dokumentation

Nya konton

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska inhämta ett intygande från kontohavaren i samband med att denne vill öppna ett nytt konto hos institutet. Av intygandet ska de omständigheter framgå som behövs för att institutet ska kunna avgöra om kontohavaren har skatterättslig hemvist i USA. Detta gäller konton som öppnas efter den 30 juni 2014. För personer som har hemvist i USA ska det finansiella institutet även begära in kontohavarens amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN) (5 kap. 1 § IDKL).

Skulle kontot bli rapporteringspliktigt efter det att ett intygande enligt 1 § har inhämtats ska det finansiella institutet begära in ett intygande som innehåller kontohavarens amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN) (5 kap. 4 § IDKL).

Kontot är ett rapporteringspliktigt konto om kontoinnehavaren inte lämnar in ett intygande till det finansiella institutet (5 kap. 3 § IDKL).

Det kan förekomma att en kund öppnar flera nya konton under en mycket kort tid, ibland t.o.m. under samma dag. Enligt Skatteverkets uppfattning kan ett finansiellt institut i vissa undantagsfall få förlita sig på ett tidigare inlämnat intyg när det gäller reglerna för CRS och DAC 2. Det är Skatteverkets uppfattning att detta även kan tillämpas på konton som omfattas av FATCA-reglerna.

Återlämnat Green Card

Om en kontohavare uppger i ett intygande att personen inte har hemvist i USA men samtidigt upplyser om att han eller hon nyligen har återlämnat sitt permanenta uppehållstillstånd (s.k. Green Card) är det Skatteverkets uppfattning att det finansiella institutet har fått sådan information som medför att intygandet inte får anses tillförlitligt. Institutet ska då inhämta ett nytt intygande (5 kap. 2 § IDKL). Om ett nytt intygande kommer in och kunden där anger att han eller hon har skatterättslig hemvist i USA är kontot ett rapporteringspliktigt konto. Det kan dock vara så att kunden inte vet om han eller hon har skatterättslig hemvist i USA efter det att personen har återlämnat sitt Green Card. I dessa fall är det Skatteverkets uppfattning att kontohavaren får vända sig till den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS) för att ta reda på sin skatterättsliga status i USA. Fram till dess att den frågan är utredd ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet anse att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Nytt intygande

Om det finansiella institutet har eller får tillgång till ytterligare information som innebär att det finns skäl att anta att ett intygande inte är tillförlitligt ska institutet hämta in ett nytt intygande från kontohavaren. Institutet måste sen bedöma om detta nya intygande är tillförlitligt. Det kan också innebära att uppgifter om skatteregistreringsnummer måste hämtas in efter det att kontot har öppnats (5 kap. 2 och 4 §§ IDKL). Att ett intygande inte längre är tillförlitligt kan bero på att institutet har fått reda på att vissa omständigheter har förändrats. Det kan också bero på att institutet av annan information som hämtats in i samband med att de öppnat kontot kan anta att intygandet inte är tillförligt. Exempel på sådan annan information är sådant som hämtats in enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (prop. 2014/15:41 sid. 177).

Om det finansiella institutet begär in intygande från kontohavaren och han eller hon inte skickar in något sådant inom 90 dagar från begäran är kontot ett rapporteringspliktigt konto (5 kap. 3 § IDKL).

Nya konton som inte behöver granskas

Vissa nya konton som en fysisk person vill öppna behöver inte det finansiella institutet granska (5 kap. 5 § IDKL). Detta gäller

 • inlåningskonton vars saldo uppgår till 50 000 USD eller lägre
 • försäkringsavtal vars kontantvärde uppgår till 50 000 USD eller lägre.

De konton som inte behöver granskas ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton. Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ändå väljer att granska dessa konton och vid granskningen identifierar kontot som ett rapporteringspliktigt konto får institutet välja om det vill behandla kontot som ett rapporteringspliktigt konto eller inte (5 kap. 5 § andra stycket IDKL).

Vid beräkningen av gränsvärden ska som huvudregel saldo eller värde för samtliga konton som en person har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet och hos närstående finansiella institut läggas ihop.

Granskning ska göras senare

Instituten måste dock begära in intyg och granska dessa konton om saldot eller värdet skulle överstiga 50 000 USD vid utgången av något kalenderår. Institutet ska inhämta intygandet inom 90 dagar efter utgången av det kalenderår som saldot översteg 50 000 USD. Lämnar inte kontohavaren in något sådant intygande ska kontot behandlas som ett rapporteringspliktigt konto från och med det kalenderår som intygandet skulle ha kommit in (5 kap. 5 § tredje stycket IDKL).

Nya konton öppnade före den 1 april 2015

För nya konton som har öppnats mellan den 1 juli 2014 och den 31 mars 2015 gäller speciella regler. Det finansiella institutet ska inhämta ett intygande från den fysiske personen senast den 31 mars 2016. I samband med att institutet begär in ett intygande ska det informera kontohavaren om att kontot kan avslutas om han eller hon inte skickar in något intygande. Om kontot avslutas ska tillgångarna betalas ut till kontohavaren. Är det en försäkring ska den återköpas (prop. 2014/15:41 sid. 192). Institutet ska även informera kontohavaren hur medlen på kontot kommer att betalas ut och begära att kontohavaren lämnar uppgift om vilket konto medlen ska betalas ut till om kontot måste avslutas (prop. 2014/15:41 sid. 95-96). Kommer inte kontohavaren in med sådant intygande ska det finansiella institutet granska och avsluta kontot senast den 31 mars 2016 (ögb punkt 5 IDKL).

Ett konto som öppnats under denna period och som det finansiella institutet identifierar som ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara rapporteringspliktigt från och med det kalenderår då kontot öppnades (ögb punkt 5 IDKL).

För ett sådant konto gäller att det ska avslutas senast den 31 mars 2016 om

 • uppgifter om TIN saknas och inte kompletteras eller
 • något intygande överhuvudtaget inte kommer in till det finansiella institutet

Det finansiella institutet ska vidare granska kontot enligt samma regler som gäller för befintliga högvärdekonton (4 kap. 3 – 5 och 8 §§ IDKL). Upptäcks vid denna granskning omständigheter på att kontohavaren är en amerikansk person ska kontot anses som rapporteringspliktigt. Kontot ska i detta fall rapporteras som ett avslutat konto.

Nya konton får granskas som befintliga konton

Om en fysisk person har ett eller flera befintligt konto hos ett finansiellt institut och sen öppnar ett nytt konto får institutet granska det nya kontot enligt bestämmelserna för befintliga konton i 4 kap. IDKL. Detsamma gäller om det befintliga kontot finns hos en närstående enhet till det finansiella institutet. Om något konto som finns hos institutet eller det närstående institutet är ett rapporteringspliktigt konto ska samtliga konton som personen har anses vara rapporteringspliktiga konton. Det finansiella institutet får använda intygande och annan dokumentation som institutet har hämtat in eller har tillgång till enligt 4 kap. 4 eller 9 §§ IDKL vid granskningen av samtliga dessa konton (5 kap. 6 § IDKL). Om det framkommer en förändrad omständighet beträffande ett av dessa konton ska det finansiella institutet betrakta den nya omständigheten som en förändrad omständighet även för de övriga kontona (prop. 2014/15:41 sid. 97).

Förändrade omständigheter

Om omständigheterna förändras ska det finansiella institutet genomföra en ny granskning eller inhämta nytt intygande eller styrkande dokumentation (4 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 2 § IDKL).

Det är Skatteverkets uppfattning att med ändrade förhållanden avses varje förändring eller tillägg av uppgifter avseende ett konto om en sådan förändring eller ett sådant tillägg påverkar kontohavarens status. Detsamma gäller om förändringen eller tillägget avser ett annat konto som är knutet till det kontot (jämför med prop. 2015/16:29 sid. 182).

När upphör ett konto att vara ett rapporteringspliktigt konto?

Ett konto som har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara ett sådant ända till dess att kontohavaren eller kontohavarna inte längre är specificerade amerikanska personer (4 kap. 1 § tredje stycket och 4 kap. 9 § IDKL).

Om kontot blivit rapporteringspliktigt till följd av indicier kan dessa dock läkas genom att det finansiella institutet har eller får in relevant dokumentation enligt 4 kap 5 § IDKL (prop. 2014/15:41 sid. 172). En person kan t.ex. tidigare ha varit en specificerad amerikansk person men har upphört med det. Det kan också vara så att ett konto som tidigare har bedömts vara ett rapporteringspliktigt konto inte längre ska anses vara det eftersom det finansiella institutet senare har fått tillgång till sådan information eller dokumentation som visar att kontohavaren inte är en specificerad amerikansk person trots att det funnits indikationer på det. Detta innebär att en kontohavare även senare kan läka kontots rapporteringsplikt genom att förse det finansiella institutet med sådan relevant dokumentation (prop. 2014/15:41 sid. 175-176).

Det är Skatteverkets uppfattning att om ett konto en gång har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto och kontohavaren inte har upphört att vara en specificerad amerikansk person ska kontot rapporteras oavsett kontots saldo eller värde fram till dess att kontot har avslutats. Detta gäller även om saldot på kontot är 0 kr.

Förmånstagare av dödsfallsförmån

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får utgå från att en fysisk person inte är en specificerad amerikansk person om han eller hon

 • är förmånstagare utan att vara försäkringstagare i ett försäkringsavtal med kontantvärde och
 • mottar en dödsfallsförmån i enlighet med försäkringsavtalet (8 kap. 4 § IDKL).

Detta gäller dock bara om institutet inte känner till eller har skäl att anta att förmånstagaren är en specificerad amerikansk person.

Ett institut har skäl att anta att en förmånstagare är en specificerad amerikansk person om det bland den information om förmånstagaren som institutet har tillgång till finns sådana indicier som anges i 4 kap 1 § IDKL (prop. 2014/15:41 sid. 189). I så fall ska det finansiella institutet granska försäkringsavtalet enligt bestämmelserna om befintliga konton i 4 kap. IDKL (prop. 2014/15:41 sid. 91).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
 • Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1]