OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2016.

Personalliggare ska från och med den 1 januari 2016, med vissa undantag, föras på byggarbetsplatser.

Publiceringsinformation.

Skatteverket avser att under våren 2016 i denna vägledning publicera sidor som behandlar reglerna om personalliggare i byggbranschen. Viss information kan under tiden hämtas i ställningstaganden från Skatteverket (se nedan).

Grundläggande information om personalliggare i byggbranschen

Skatteverket har i ett ställningstagande den 1 juli 2015 om personalliggare i byggbranschen lämnat viss grundläggande information om de nya bestämmelserna om personalliggare på byggarbetsplatser.

Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?

Skatteverket har i ställningstagande den 1 juli 2015, Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?, belyst frågor om vilka åtgärder som ska anses utgöra byggverksamhet samt om en eller flera byggarbetsplatser ska anses föreligga.

Nytt: 2016-04-04

Skatteverket har vidare i ställningstagande den 21 mars 2016, Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen, ytterligare utvecklat sin uppfattning om hur uttrycket ”byggarbetsplats” ska tolkas.

Skatteverket anser att det är den byggverksamhet som ska utföras som avgör byggarbetsplatsens geografiska utbredning. Man måste vid avgränsning av uttrycket byggarbetsplats göra en samlad bedömning av samtliga de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Skatteverkets möjlighet att överblicka en byggarbetsplats vid kontrollbesök är en viktig faktor. Även tidsmässiga aspekter liksom åtgärdernas art kan ha betydelse.

Formerna för slutande av avtal med eventuella entreprenörer är i princip inte av betydelse för att avgränsa vad som utgör en byggarbetsplats. Byggverksamhet som utförs på olika platser ska inte hänföras till samma byggarbetsplats. Med uttrycket olika platser avser Skatteverket här platser som är så åtskilda från varandra geografiskt att verket vid ett kontrollbesök inte kan överblicka om byggverksamhet faktiskt pågår.

Skatteverket anser att det kan finnas förutsättningar för att hänföra byggverksamhet som pågår kontinuerligt inom ett begränsat område till en (1) byggarbetsplats.

Byggarbetsplatser i den mening uttrycket har i 39 kap. 2 § första stycket SFL kan överlappa varandra geografiskt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen [1]
  • Personalliggare i byggbranschen [1]
  • Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats? [1]