Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Datum: 2015-07-01

Dnr: 131 368145-15/111

Bestämmelser som innebär att personalliggare ska föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs träder i kraft den 1 januari 2016. Här lämnar Skatteverket viss grundläggande information om dessa bestämmelser.

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet, det vill säga efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas även på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.

Ytterligare information

Skatteverket avser att löpande lämna information på denna webbplats om verkets ställningstaganden i frågor som rör personalliggare i byggbranschen.

Byggverksamhet

Med byggverksamhet avses näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Byggarbetsplats

En byggarbetsplats är en plats där byggverksamhet bedrivs.

Förhållandena inom byggbranschen skiftar. Som exempel kan nämnas att byggverksamheten utförs i en annan näringsidkares verksamhetslokal, att verksamheten avser uppförande av en hyresfastighet eller att verksamheten utgörs av ett större vägbygge mellan orterna A och B. Detta medför att en beskrivning av var byggverksamhet ska bedrivas kan variera och exempelvis anges genom en adressuppgift, en eller flera fastighetsbeteckningar eller uppgifter om longitud och latitud för området där verksamheten ska utföras.

Vid vissa typer av arbeten kan den geografiska utbredningen variera under verksamhetens gång – i sådana fall anses byggarbetsplatsen vara densamma under arbetets gång, trots att utbredningen förändras. 

Beroende på omständigheterna kan ett avrop från ett ramavtal innebära att den byggverksamhet som utförs enligt avropet ger upphov till en byggarbetsplats. Grundläggande är dock att en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. Skatteverket anser att behovet av effektivitet och kvalitet i verkets kontrollbesök är en viktig faktor i den bedömningen.

Byggherre och dennes skyldigheter

Byggherre

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag liksom andra former av juridiska personer, statliga verk, kommuner och landsting kan vara byggherrar.

Skyldigheter för dig som är byggherre

Om du är byggherre ska du enligt huvudregeln

 • anmäla dig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas på en byggarbetsplats
 • underrätta Skatteverket om en uppgift, som ligger till grund för registrering, ändras
 • tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen och
 • hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen (beträffande uttrycket den samlade personalliggaren, se nedan under rubriken Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren).

Byggherrens skyldigheter gäller inte för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Skyldigheterna gäller inte förrän de sammanlagda arbets- och materialkostnaderna, exklusive mervärdesskatt, för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp (för närvarande omkring 180 000 kr).

2.3 Överlåtelse av byggherres skyldigheter

Du som är byggherre kan genom skriftligt avtal med en näringsidkare, som får i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, överlåta på näringsidkaren att vid utförandet av uppdraget även fullgöra alla byggherrens skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen (anmälningsskyldigheter, skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket). Det är inte möjligt att överlåta delar av byggherrens skyldigheter. Du som byggherre kan inte heller överlåta dina skyldigheter vid delad entreprenad.

Vid en överlåtelse gäller vad som sägs om byggherre i stället den som har övertagit ansvaret.  

2.4 Byggherrens anmälningsskyldigheter

Anmälan om att byggverksamhet ska påbörjas

Om du är en byggherre som är skyldig att göra anmälan så ska denna göras innan byggverksamhet på byggarbetsplatsen påbörjas. Anmälan ska göras enligt fastställt formulär och innehålla uppgifter om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Syftena bakom bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen är att motverka så kallat svartarbete och främja en sund konkurrens inom branschen. När det gäller att avgöra vid vilken tidpunkt byggverksamhet startar, är det enligt Skatteverket av stor betydelse vad som faktiskt görs på platsen. Byggverksamhet ska anses påbörjad när det vidtas faktiska åtgärder för exempelvis byggnation på platsen.

Anmälan om ändring av anmälda uppgifter

Om en uppgift, som du som är byggherre har lämnat i en anmälan, ändras ska du underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Anmälan om att byggverksamhet har avslutats

Att byggverksamhet avslutas innebär att grund för ändringsanmälan föreligger. Anmälan om att byggverksamheten på en byggarbetsplats upphört ska alltså göras inom två veckor från det att verksamheten upphört.

Mot bakgrund av att bestämmelserna om kontrollen av personalliggare i byggbranschen syftar till att Skatteverket ska kunna göra enkla kontroller av vilka som är verksamma på en byggarbetsplats är det angeläget att Skatteverket har kännedom om på vilka platser som byggverksamhet faktiskt bedrivs. Detta motiverar att anmälan till verket även ska göras när verksamhet upphört – då finns ju inte längre grund för kontrollbesök på byggarbetsplatsen. Avanmälan ska, enligt Skatteverkets uppfattning, inte göras så länge faktisk byggverksamhet pågår. Du ska alltså göra avanmälan så snart den faktiska byggverksamheten på byggarbetsplatsen har upphört. Att byggbodar och övrig utrustning flyttats från platsen är, enligt Skatteverket, en omständighet som tyder på att den faktiska byggverksamheten har upphört.

Att ytterligare arbete eventuellt kan komma att utföras senare på grund av reklamationer och liknande påverkar inte avslutstidpunkten utan ska, om så skulle bli fallet, betraktas om en ny byggverksamhet.

Anmälan om ytterligare byggverksamhet på en arbetsplats där verksamhet avslutats

Att reklamationer med mera kan leda till att ytterligare verksamhet kan bli aktuell efter det att verksamheten har avslutats utgör, enligt Skatteverkets mening, inte grund för att anse att en anmäld verksamhet fortsätter att pågå under tid när verksamheten enligt vad ovan sägs får anses avslutad. Det är då fråga om förhållanden som möjligen kan inträffa men som inte med säkerhet kommer att aktualiseras.

Om du som byggherre ska utföra ytterligare byggverksamhet på en plats som du tidigare anmält som byggarbetsplats men där byggverksamheten avslutats ska en ny anmälan göras. En förutsättning för att nyanmälan krävs är förstås att den nya verksamheten kan antas ha sådan omfattning att anmälningsskyldighet föreligger. Huruvida den nya byggarbetsplatsen ska anges på samma sätt som i den tidigare anmälan, eller på något annat sätt, får bedömas utifrån de omständigheter som gäller för den ytterligare verksamheten.

2.5 Byggherrens skyldighet att tillhandahålla utrustning

Den utrustning som behövs för att det ska gå att föra en elektronisk personalliggare på en byggarbetsplats kan du som är byggherre tillhandahålla exempelvis genom att sätta upp elektroniska läsare för registrering av närvaro på byggarbetsplatsen eller i form av en mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av de uppgifter som en personalliggare på en byggarbetsplats ska innehålla.

Utrustningen ska vara sådan att alla uppgifter i personalliggaren omedelbart kan läsas av Skatteverkets personal vid eventuella kontrollbesök – även ändringar eller tillägg av uppgifter ska framgå av liggaren. För alla uppgifter som dokumenteras ska en tidpunkt för noteringen framgå. Vilka krav som närmare ställs på utrustning för personalliggare kommer att framgå av föreskrifter som Skatteverket meddelar senare. Skatteverket avser att föreskriva bland annat att det ska vara möjligt att göra vissa urval i en personalliggare.

2.6 Byggherrens skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig

I byggherrens ansvar ingår att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Genom att de näringsidkare som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen håller sina personalliggare tillgängliga för dig som är byggherre har du en samlad bild av vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen. Du har därmed tillgång till en samling uppgifter som sammantaget kan kallas den ”samlade personalliggaren”. Den består av uppgifterna i alla de olika personalliggare som de som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen för. Du som är byggherre ska hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Med uttrycket ”hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket” menas att Skatteverket ska kunna få tillgång till den elektroniska informationen.

Skatteverket ska vid kontrollbesök omedelbart kunna se personalliggarens innehåll. Detta kan ske antingen genom att verket får tillgång till personalliggaren elektroniskt så att den går att läsa – exempelvis på en bildskärm – eller genom att den skrivs ut. Det betyder också att uppgifterna ska kunna visas upp genast. Om uppgifterna överförs elektroniskt i krypterad form ska de kunna visas för Skatteverket dekrypterade.

Det kan ibland vara så att byggarbetsplatsen geografiskt är sådan att det inte kan krävas att utrustning för att hålla uppgifterna i personalliggaren tillgängliga ska finnas i nära anslutning till platser där kontrollbesök kan komma att göras. De nya bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen och dess lagförarbeten ger dock inte Skatteverket utrymme för att uttala någon generell tidsfrist inom vilken en personalliggare ska hållas tillgänglig. Vad som ska anses som genast får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Den som bedriver byggverksamhet och dennes skyldigheter

3.1 Den som bedriver byggverksamhet

Det kan handla om en entreprenör som byggherren anlitat eller en underentreprenör. Också tillverkare som både levererar och installerar material på byggarbetsplatsen bedriver byggverksamhet som gör att personalliggare kan behöva föras. Det kan även vara så att byggherren är den som bedriver byggverksamhet. Så är fallet exempelvis om en enskild näringsidkare i sin näringsverksamhet bygger ett hus för egen räkning.

Det är inte den anställda snickaren som bedriver byggverksamhet i den mening som avses i bestämmelserna om personalliggare i byggverksamhet. En person som har en enskild byggfirma utan anställda och som anlitas av en byggherre för att medverka i ett husbygge, anses däremot bedriva sådan byggverksamhet som kan medföra skyldighet att föra personalliggare.

3.2 Skyldigheter för dig som bedriver byggverksamhet

Du som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning så att personalliggare kan föras ska

 • föra en elektronisk personalliggare
 • hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen
 • hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren på byggarbetsplatsen och
 • bevara uppgifterna i personalliggaren.

3.3 Skyldighet att föra personalliggare

Bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen innebär inte någon ändring av bestämmelserna om vilka uppgifter som ska föras in i en personalliggare. Personalliggaren ska innehålla uppgifter om

 • näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer
 • namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten samt
 • tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifter om personer som är verksamma i din näringsverksamhet ska avse varje verksamhetsdag och dokumenteras i omedelbar anslutning till att ett arbetspass påbörjas eller avslutas.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte antecknas i personalliggaren.

3. 4 Skyldigheter att hålla personalliggaren tillgänglig

Skatteverket får göra kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrollera personalliggare. Om du enligt ovan är skyldig att föra personalliggare (du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning för elektronisk personalliggare) ska du hålla din personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

Hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket

Med uttrycket ”hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket” menas att Skatteverket ska kunna få tillgång till den elektroniska informationen.

Skatteverket ska vid kontrollbesök omedelbart kunna se personalliggarens innehåll. Detta kan ske antingen genom att verket får tillgång till personalliggaren elektroniskt så att den går att läsa – exempelvis på en bildskärm – eller genom att den skrivs ut. Det betyder också att uppgifterna ska kunna visas upp genast. Om uppgifterna överförs elektroniskt i krypterad form ska de kunna visas för Skatteverket dekrypterade.

Det kan ibland vara så att byggarbetsplatsen geografiskt är sådan att det inte kan krävas att utrustning för att hålla uppgifterna i personalliggaren tillgängliga ska finnas i nära anslutning till platser där kontrollbesök kan komma att göras. De nya bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen och dess lagförarbeten ger dock inte Skatteverket utrymme för att uttala någon generell tidsfrist inom vilken en personalliggare ska hållas tillgänglig. Vad som är genast får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren

I och med att byggherren omedelbart ska kunna visa upp den samlade personalliggaren för Skatteverket så måste byggherren ha direktansluten elektronisk tillgång till uppgifterna i de olika personalliggare som förs på byggarbetsplatsen. Det är alltså inte först när byggherren begär det som den ska få tillgång till de olika personalliggarna.

Du som bedriver byggverksamhet får givetvis inte hindra eller blockera byggherrens möjligheter att ha tillgång till personalliggaren.

Skyldighet att bevara uppgifter i personalliggaren

Du som bedriver byggverksamhet ska bevara uppgifterna i dina personalliggare under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.