OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2022.

EU:s regler om statligt stöd innebär ett krav på medlemsstaterna att bl.a. offentliggöra information om varje individuellt stöd som uppgår till visst belopp per kalenderår.

Sekretess för ärenden om statligt stöd

Ärenden om statligt stöd handläggs inom beskattningsverksamheten. Statligt stöd erhålls antingen genom avdrag i deklarationen eller genom ansökan om återbetalning av skatt. Uppgift om avdrag i deklarationen och ärenden om återbetalning av skatt är sekretessbelagda (27 kap 1-2 §§ OSL). Sekretessen är absolut. Absolut sekretess innebär att sekretess gäller oavsett om någon lider skada eller men vid ett utlämnande.

De vanligaste skattebesluten är inte sekretessbelagda (27 kap 6 § OSL). Av ett beslut om skatt framgår inte att ett statligt stöd har beviljats. Uppgiften om avdraget är sekretessbelagd även efter att beslut om skatt har fattats. Beslut om återbetalning av skatt är inte sekretessbelagda (27 kap 2 § OSL). Av besluten framgår bl.a. det belopp som återbetalas och det skatteslag det är frågan om. Dessa uppgifter om beviljat stöd är således offentliga.

Offentliggörande av uppgifter om statligt stöd

Skatteverket är enligt av regeringen föreslagen lydelse av 12 a § i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (se Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, prop. 2015/16:156) skyldig att såsom stödgivande myndighet offentliggöra vissa uppgifter på Europeiska kommissionens webbplats.

Skyldigheten gäller då Skatteverket för varje individuellt statligt stöd medger ett totalt belopp om 500 000 euro per år (alternativt 30 000 euro avseende vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter).

Det innebär att uppgifter om individuella stödmottagare kommer att offentliggöras på webbplatsen, se mer under avsnitt inhämtande av statistikuppgifter. Dessa uppgifter är

1. Stödmottagarens namn och referens (organisationsnummer).

2. Typ av företag (små eller medelstora respektive stora).

3. Region där stödmottagaren är belägen, på NUTS 2-nivå.

4. Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå.

5. Stödbeloppets storlek per stödmottagare, redovisat i beloppsintervall.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2] [3]

Referenser inom statligt stöd